Informácie

Absolvent doktorandského štúdia študijného programu teórie vyučovania maďarského jazyka a literatúry získa teoretické a praktické znalosti zo všeobecných disciplín odborovej didaktiky, jazykovedy, literárnej vedy ako aj zo špeciálnych disciplín charakteristických pre teóriu vyučovania maďarského jazyka a literatúry na Slovensku (funkcionálne vyučovanie gramatiky maďarského jazyka v podmienkach bilingvizmu).

Pozná procesy socializácie, aj jazykovej, vzťahy skupiny a jednotlivca (žiaka), ďalej ich sociologické, psychologické a kulturálne špecifiká, ako aj pedagogické možnosti ich rozvoja. Je informovaný vo výsledkoch a funkciách svojej vednej oblasti.

Má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z kľúčových oblastí odborovej didaktiky, maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi, vie analyzovať a riešiť neštandardné problémy vo svojom odbore a riešenia aplikovať v praxi. Absolvent odborovej didaktiky maďarského jazyka a literatúry dokáže samostatne vedecky pracovať a viesť odborný a vývojový tím, sleduje najnovší vývoj vo svojej oblasti a celoživotne si dopĺňa znalosti na úrovni aktuálneho stavu vo svete.

Má návyk permanentného vzdelávania sa, je schopný vedecky bádať v oblasti odborovej didaktiky, a v teórii vyučovania maďarského jazyka a literatúry. Ovláda možnosti a konkrétne spôsoby využitia modernej didaktickej technológie.

Absolvent si získa v rámci študijného programu nasledujúce kompetencie:

  • komunikačné (pripravenosť k dorozumievaniu sa v materinskom a cudzích jazykoch);
  • informačné (pripravenosť k využívaniu informačno-komunikačných technológií a k narábaniu s informáciami);
  • na riešenie problémov (pripravenosť tvorivo a kriticky samostatne riešiť problémy bežného života);
  • učebné (pripravenosť k učeniu sa ako sa učiť);
  • sociálne a personálne (pripravenosť k interpersonálnym vzťahom, k sebautváraniu, sebariadeniu osobnosti);
  • pracovné a podnikateľské (pripravenosť k zamestnateľnosti a k uskutočňovaniu myšlienok);
  • občianske a kultúrne (pripravenosť k zapájaniu sa do občianskeho života, k podporovaniu kultúrnych hodnôt).

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon