Informácie

Konkrétna špecifikácia teoretických poznatkov na základe študijného plánu, ktorý vychádza z opisu študijného odboru, je nasledovná: Študenti odboru cudzie jazyky a kultúry na treťom stupni sú schopní na základe vedomého kontrastovania jazykových fenoménov na všetkých jazykových rovinách identifikovať diskrepantné lingvistické javy a na základe rozsiahlej kulturologickej kompetencie anticipovať dispozičné správanie nositeľov cudzej či materskej kultúry a usmerniť ich v ich interakcii, realizovať špecifické stratégie a techniky prekladu i tlmočenia v rovine bežnej komunikácie.

Konkrétna špecifikácia teoretických poznatkov na základe študijného plánu je nasledovná:

  • študent ovláda problematiku areálových jazykov v teórii a praxi, stredoeurópskeho areálu a konkrétnych filológií, histórie slovanských areálov a slavistiku, maďarsko-slovenských jazykových kontaktov, bohemistiky, polonistiky, hungarológie, rusistiky a východoslovanského areálu – študent dokáže vykonať komparatívnu analýzu spomenutých jazykovedných disciplín, modernej lingvistiky 20. storočia, lingvodidaktiky, ugrofínskych jazykov,
  • študent ovláda problematiku vedeckej metodológie a terminológie odboru, interkultúrnej komunikácie, medzinárodných vzťahov v rámci V4, menšinovej a jazykovej politiky,
  • študent ovláda problematiku porovnávacej literatúry, semiotiky stredoeurópskeho umenia, kultúrneho dedičstva strednej Európy, literárnovedných metód.

 Vedecká časť študijného plánu zahŕňa:

  • publikovanie príspevkov na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách,
  • vedecké práce v časopisoch a zborníkoch (i v tzv. karentoch – registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS),
  • recenzie a odborné práce v časopisoch a zborníkoch (domáce i zahraničné),
  • kapitoly v monografiách, vo vysokoškolských učebniciach,
  • organizácia vedeckých podujatí, projektová a redakčná činnosť,
  • vedenie záverečných prác (konzultant, oponent).

Eseménynaptár

No event today!
No event to display

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853