Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Jána Bauka, PhD.

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa  13. novembra 2017 o 11. 00 hod. sa v miestnosti A-112 v budove FSŠ UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Jána Bauka, PhD., pracovníka Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry.

Názov habilitačnej prednášky: Kétnyelvűség és névszemiotikai tájkép. Kisebbségi névtörvények és vizuális tulajdonnév-használat Szlovákiában (Bilingvizmus a propriálno-semiotický obraz krajiny. Menšinové propriálne zákony a vizualizácia proprií na Slovensku)

Názov habilitačnej práce: Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában (Spoločenské fungovanie proprií. Maďarské onomastické výskumy na Slovensku)

Oponenti:

Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD. (Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Oponentský posudok


Prof. dr. habil. Dezső Juhász (Filozofická fakulta, Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti)

Oponentský posudok


Doc. Katalin Misad, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Oponentský posudok

 

Návrh habilitačnej komisie

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem