Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Udalosti fakulty

Cyrilo-metodské dedičstvo

Nitra milá, ty vysoká Nitra!
Ty si bola sídlo kráľa Svätopluka,
keď tu panovala jeho mocná ruka.
Ty si bola sväté mesto Methodovo,
keď tu našim otcom kázal božie slovo.

 

Slovenské spevy vydané v Turčianskom Svätom Martine r. 1883

Nitra, milá Nitra, tak ako i po minulé roky aj tento rok sa stávaš domovom mnohých ľudí, ktorí za tebou prichádzajú s vďačnosťou v srdci a v duchu uctiť si pamiatku sv. Cyrila a Metoda. Veriaci či neveriaci, mladí či seniori. Nezáleží na tom. Prichádzajú za tebou a snažia sa nájsť dobro a šťastie. 

Pri tejto príležitosti sa dňa 3. júla 2017 pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu vo Veľkej Dvorane Ponitrianskeho múzea v Nitre uskutočnila odborná vedecká konferencia Cyrilo-metodské dedičstvo. Organizátormi konferencie boli Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Ponitrianske múzeum a v neposlednom rade i Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Na tejto konferencii odznelo mnoho podnetných prednášok, v ktorých sa pripomenul príchod solúnskych bratov na naše územie a ich kultúrny i christianizačný odkaz.

Konferenciu otvorili primátor mesta Nitry Jozef Dvonč a predseda NSK Milan Belica, následne ju moderovali Tibor Ujlacký (odborný referent pre budovanie Cyrilo-metodskej cesty), Anton Števko (riaditeľ Ponitrianskeho múzea) a Dominika Tekeliová (poslankyňa nitrianskeho mestského zastupiteľstva a odborná asistentka na ÚSJK FSŠ UKF v Nitre). Konferencie sa zúčastnil aj rektor UKF v Nitre Ľubomír Zelenický.

Ako prvú sme si vypočuli prednášku Miroslava Lyka z Katedry náboženských štúdií FF UKF v Nitre, ktorý sa venoval Nadčasovosti misie svätých Konštantína-Cyrila a Metoda vo svetle encykliky Slavorum apostoli (Teologická reflexia). Ďalej pokračovali Peter Kondrla z Katedry náboženských štúdií FF UKF v Nitre a Pavle Kocev z Macedónskej republiky. Ich témou bol Kliment Ochridský pokračovateľ cyrilo-metodskej misie na Balkáne. Spomínanej konferencie sa zúčastnili i pracovníci z FSŠ UKF v Nitre, a to z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr a jedna pracovníčka z Ústavu pre vzdelávanie pedagógov.

 

cm1

 

Ďalší príspevok sa venoval téme Konštantínov Proglas v súčasných prekladoch, ktorý predniesla Dominika Tekeliová z FSŠ UKF v Nitre. Po týchto príspevkoch, ktoré nás obohatili najmä o poznanie duchovno-kultúrneho odkazu sv. Cyrila a Metoda nasledovala prednáška Hradný komplex – interpretácia kultúrnych pamiatok v podaní Evy Lehoťákovej z FSŠ UKF v Nitre.

Taktiež sme mali možnosť spoznať prínos misie sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave cez prizmu literárnej a televíznej tvorby. Ján Gallik z FSŠ UKF v Nitre sa venoval Cyrilo-metodskej tematike v slovenskej literatúre pre deti a mládež. Do filmovej tematiky nás uviedol Štefan Timko z FSŠ UKF v Nitre s prednáškou Reflexia života a diela Cyrila a Metoda v televíznej tvorbe. Záverečná prednáška sa niesla v duchu bádania o akrostichoch pod názvom Liturgická poézia cyrilo-metodskej literárnej školy a jej autorom bol Ľubor Matejka z FF UK v Bratislave.

Konferenciu napokon uzavrela Dominika Tekeliová týmito slovami: „Sv. Cyril a Metod sú právom považovaní za zdroj kultúry a nábožnosti, sú akýmsi symbolom hrdosti Slovákov na slávnu kultúrnu minulosť. Prínos ich misie sa posilňovala najmä v ťažkých časoch v nepriaznivom období pre slovenský národ, v časoch politického útlaku alebo v časoch náboženskej neslobody. Význam misie solúnskych bratov a ich odkaz do budúcnosti si uvedomoval i pápež Ján Pavol II., keď ich vyhlásil za spolupatrónov Európy. O tom, že ich tradícia a hodnoty pretrvali až do súčasnosti svedčí i toto opäť veľmi podnetné stretnutie.“

 Autorka článku a fotografií: Mgr. Monika Nozdrovická

cm2

cm3

cm4

cm5

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon