Informácie

Predmetový kontext odboru špecializácie je zastúpený predmetmi z oblasti jazykovedy a literárnej vedy, ktoré obsahovo a koncepčne organicky nadväzujú na témy nosného jadra 1. stupňa odboru. V rámci lingvistiky sa kladie dôraz na historicko-kultúrne súvislosti maďarského jazyka (Vývin maďarského jazyka), na spoločenskú a geografickú variabilitu jazyka, kontaktologické javy (Dialektológia a sociolingvistika). Literárnovedné predmety zabezpečujú získavanie teoretických vedomostí z dejín maďarskej literatúry 20. storočia (Dejiny maďarskej literatúry 20. storočia I., Dejiny maďarskej literatúry 20. Storočia II.), s osobitným dôrazom aj na menšinové maďarské literatúry (Dejiny maďarskej literatúry menšinových komunít). Predmet Literatúra pre deti a mládež zabezpečuje získanie teoretických znalostí o jazykových, tematických a poetických vlastnostiach vekovo príznakovej umeleckej tvorby, čo je dôležité z hľadiska rozvoja čitateľských návykov a estetických záujmov budúcich študentov ZŠ a SŠ. 

Nosná téma odborovej didaktiky je zahrnutá do obsahu predmetov Metodika vyučovania maďarského jazyka a slohu a Metodika vyučovania maďarskej literatúry, v rámci ktorých sa získavajú metodologické základy a praktické zručnosti s ohľadom na špecifické požiadavky a pedagogické ciele výučby materinského jazyka a literárnej výchovy na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Získanie pedagogických skúseností a praktických zručností zabezpečuje výstupová a súvislá pedagogická prax na ZŠ a SŠ SVJM.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon