Informácie

V prvom ročníku štúdia absolvuje študent odbor Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii predmety týkajúce sa východísk, metód a postupov prekladu odborných a umeleckých textov. Ďalej si osvojí teoretické vedomosti a praktické zručnosti konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. Získa vedomosti aj z oblasti praktickej rétoriky (typy rečníckych prejavov). Súčasťou štúdia sú aj predmety zo slovenského jazyka a literatúry. V prvom ročníku si študenti osvojujú vedomosti z dejín slovenskej literatúry, spoznávajú literárny kontext a štylistické konvencie slovenských umeleckých diel. Naučia sa ich komparovať s literárnymi konvenciami cudzieho jazyka a identifikovať sociokultúrne rozdiely. Osvojujú si výrazové prostriedky rôznych funkčných štýlov v rovine odborných i umeleckých textov. Získavajú základnú orientáciu v štruktúre a fungovaní európskych inštitúcií a ich jednotlivých orgánov. Naučia sa vnímať výpovednú hodnotu neverbálnych výrazových prostriedkov (prozodické prostriedky a reč tela). Prehlbujú si poznatky z práce a aplikačných možností translatologických softvérov. Osvojujú si možnosti efektívneho zvládania záťažových situácií. Nadobúdajú textologické poznatky a prakticky si osvojujú techniky editovania a posteditovania.

V druhom ročníku sa oboznamujú s profesijnými aspektmi, etickým kódexom a komerčnými podmienkami práce prekladateľa a tlmočníka. Rozširujú si diapazón translatologických pomôcok – terminologické databázy, printové a elektronické slovníky a naučia sa využívať techniky na zostavovanie vlastných terminologických glosárov. Získavajú základné poznatky o možnostiach využitia, ale i limitoch strojového prekladu. Získané poznatky a zručnosti si overujú a zdokonaľujú v rámci povinnej odbornej praxe, ktorú absolvujú v prekladateľských agentúrach, firmách alebo inštitúciách.  V druhom ročníku štúdia odboru Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii ide predovšetkým o absolvovanie predmetov, ktoré sú obsahovo a koncepčne vytvorené na efektívne využívanie vedomostí získaných z dejín kultúry, literatúry a umeleckého prekladu pri tvorbe a interpretácii literárnych textov. Otázkami a metódami prekladu literárnovedných textov sa zaoberá osobitne. K ďalšiemu zdokonaľovaní sa v tlmočení slúži tlmočnícky proseminár.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon