Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD.

Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 31.5.2021

Názov inauguračnej prednášky: A magyar nyelv többközpontúságának kérdései: nyelvi távolodás vagy kiegyenlítődés? (Otázky pluricentrizmu maďarského jazyka: jazykové vzdialenie sa alebo vyrovnávanie?)

Oponenti

  • prof. Dr. István Csernicskó, DSc., Department of Philology, Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education
  • prof. Susan Gal, PhD., Department of Anthropology, Center for Eastern European, Russian and Eurasian Studies, The University of Chicago
  • prof. Dr. Erika-Mária Tódor, PhD., Department of Human Sciences, Sapientia Hungarian University of Transylvania

Členovia inauguračnej komisie

  • prof. PhDr. Gábor Nagy, DrSc., Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF v Nitre
  • prof. Attila Benő, PhD., Department of Hungarian and General Linguistics, Babes-Bolyai University
  • prof. István Hoffmann, PhD., Department of Hungarian Linguistics, University of Debrecen
  • prof. Dr. Judit Navracsics, DSc., Institute for Hungarian and Applied Linguistics, University of Pannonia

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon