Veda a výskum

Kvalitu vzdelávania, ako aj ďalších aktivít (rozvoja medzinárodnej spolupráce, personálnej i technickej infraštruktúry, ako aj celkového hodnotenia v kontexte ostatných fakúlt a univerzít) vo významnej miere ovplyvňuje vedecko-výskumná činnosť fakulty. Prioritu vedeckej a výskumnej práce, prepojenosti medzi vyučovacím procesom a výskumom akcentujú i európske normy a smernice, ktoré predstavujú východisko vedomostne založenej spoločnosti, ale aj zabezpečenia konkurencieschopnosti univerzity, fakulty, ako i absolventov na trhu práce či možnosť zvyšovania kvality životnej úrovne spoločnosti. I vzhľadom na uvedené skutočnosti je jedným zo strategických cieľov vedenia fakulty všestranná podpora vedecko-výskumnej činnosti, a to optimalizáciou podmienok (informovanosť o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov), oceňovaním vedecko-výskumných pracovníkov za vedecko-výskumnú i umeleckú činnosť (finančné ohodnotenie úspešných riešiteľov medzinárodných projektov, autorov monografii, štúdií v karentovaných časopisoch, pracovníkov za významnú reprezentáciu fakulty na medzinárodnej a národnej úrovni, podpora organizovania konferencií s medzinárodnou účasťou), ako aj racionalizáciou vzdelávacieho procesu.

Najdôležitejšie oblasti vedecko-výskumnej činnosti sú späté s riešením projektov a s publikačnou činnosťou, pričom tematické zameranie vyplýva zo špecifík jednotlivých pracovísk fakulty. I napriek istej tematickej a jazykovej rôznorodosti (slovenský, maďarský, anglický, český, poľský jazyk), ktorú dokumentujú monografie, štúdie, odborné články, príspevky na domácich i zahraničných konferenciách i ďalšie publikačné výstupy či realizované výstavy, spoločným menovateľom tejto činnosti pracovníkov fakulty je práve dokumentovanie, uchovávanie a prezentácia hodnôt stredoeurópskeho kultúrneho priestoru, a to tak na úrovni jednotlivých regionálnych či národných kultúr, ako i na úrovni nadnárodných spoločenstiev. Takto orientovaný výskum odzrkadľuje nielen vklad strednej Európy do celosvetového kultúrneho dedičstva, ale môže vzbudiť i záujem o tento geografický priestor „medzi Východom a Západom“ a pomôcť tak rozvoju cestovného ruchu, hospodárskej a ekonomickej prosperite ako základným predpokladom rozvoja spoločnosti.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853