dr. habil. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD.

Študijný odbor: 2.1. 32 Cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 17.4.2019

Názov inauguračnej prednášky: A popkultúra-kutatás közép-európai kontextusban (Výskum populárnej kultúry v stredoeurópskom kontexte; Popular culture research in Central European context)

Oponenti

  • prof. Dr. Tamás Bényei, DSc., Filozofická fakulta, Univerzita v Debrecíne, profesor v odbore literárna veda
  • prof. Dr. István Dobos, DSc., Filozofická fakulta, Univerzita v Debrecíne, profesor v odbore literárna veda
  • prof. Dr. Zsófia Szilágyi, DSc., Filozofická fakulta, Univerzita v Segedíne, profesor v odbore literárna veda

Členovia inauguračnej komisie

  • prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, profesor v odbore 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
  • prof. PhDr. Péter Szirák, DSc., Filozofická fakulta, Univerzita v Debrecíne, zahraničný odborník, funkcia profesora v odbore literárna veda
  • prof. György Eisemann, CSc, DSc., Filozofická fakulta, Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti, zahraničný odborník, funkcia profesora v odbore literárna veda
  • prof. Dr. Antal Bókay, DSc., Filozofická fakulta, Univerzita v Pécsi, zahraničný odborník, funkcia profesora v odbore literárna veda

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon