Medzinárodná pracovná cesta zameraná na analýzu výučby štátneho jazyka v Estónsku

Výskumná skupina pre bilingvizmus vo vzdelávaní pod vedením profesorky Ildikó Vančo, PhD. z Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre sa v dňoch 6. - 11. mája 2024 zúčastnila na medzinárodnom vedeckom projekte Maďarskej akadémie vied „Charakteristika výučby štátneho jazyka v pobaltských krajinách“ v Estónsku.

Cieľom pracovnej cesty bol výskum vzdelávania v štátnom jazyku menšín v Estónsku. Dňa 8. mája sa skupina stretla s odborníkmi v danej oblasti na seminári Charakteristika a závery vzdelávania v štátnom jazyku v pobaltských krajinách, ktorý bol organizovaný v spolupráci s Univerzitou v Tartu, fakultou Narva College, a ich prezentácie prispeli k lepšiemu pochopeniu estónskeho vzdelávacieho systému. Na workshope vystúpila Ildikó Vančo z našej výskumnej skupiny s prezentáciou na tému Second an foreign language accqusition among university students.  Spomedzi odborníkov z Narvy vystúpila Larissa Degel z Narvskej samosprávy s príspevkom o vzdelávaní v štátnom jazyku v Estónsku a na narvských školách a jeho problémoch a Pavel Naidjonov, učiteľ zo základnej školy v Starom meste v Narve, ktorý načrtol výučbu estónskeho jazyka na základnej škole.  Dr. Szilárd Tóth z fakulty v Narve predstavil vývoj estónskeho vzdelávacieho systému v poslednom desaťročí v širšom kontexte.

Okrem toho členovia výskumného tímu navštívili základnú školu v Narve, kde im riaditeľka školy Alyona Kondortsuk najprv vysvetlila zámer a fungovanie školy a potom mali možnosť pozorovať 4 vyučovacie hodiny. Škola poskytuje vzdelávanie v estónskom jazyku, kým  100 % žiakov je rusky hovoriacich.

Dňa 10 mája náš výskumný tím odcestoval do Tallinnu, kde sme konzultovali skúmanú problematiku s odborníkmi na danú tému, vrátane Siiri Erm-Nairismägi, pracovníčky Maďarského kultúrneho inštitútu v Estónsku, a Urmasa Bereczkého, pracovníka maďarského veľvyslanectva a bývalého riaditeľa Maďarského inštitútu v Tallinne.

Pobyt skupiny v Estónsku podporil Liszt Maďarský kultúrny inštitút v Talline, ktorý zabezpečil ubytovanie a dopravu.

Naša študijná cesta výrazne prispela k lepšiemu pochopeniu situácie a vzdelávania ruskej menšiny v Estónsku, čo umožnilo mnohostrannú analýzu modelov menšinovej identity. Takto sme mohli účinne konfrontovať poznatky z literatúry so skúsenosťami z terénu.

Eszt 01

Eszt 02

Eszt 03

Eszt 04

Text: prof. Ildikó Vančo, PhD.
Foto: Dr. habil. Dr. István Kozmács, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853