Všetky články

Medzinárodná pracovná cesta zameraná na analýzu výučby štátneho jazyka v Estónsku

Výskumná skupina pre biling­vizmus vo vzdelávaní pod vede­ním profesorky Ildikó Vančo, PhD. z Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredo­európskych štúdií UKF v Nitre…

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853