Informácie

Budúci absolventi študijného programu Manažment regionálneho cestovného ruchu sa môžu uplatniť predovšetkým na seniorských manažérskych pozíciách (stredný a vrcholový stupeň riadenia) v nasledovných oblastiach rozvoja cestovného ruchu:

  • V štátnej správe a samospráve ako vedúci pracovníci na odboroch a referátoch cestovného ruchu, regionálneho rozvoja a pod., ako odborníci na makromarketing a tvorbu marketingových stratégií a koncepcií propagácie cieľových miest cestovného ruchu;
  • V samosprávnych inštitúciách a verejno-súkromných organizáciách cestovného ruchu  ako riadiaci pracovníci, napr. v manažérskych organizáciách cestovného ruchu (oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu), združeniach cestovného ruchu, turistických informačných kanceláriách;
  • V regionálnej politike na úseku rozvoja cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce ako projektoví manažéri v regionálnych poradenských a projektových organizáciách (rozvojových agentúrach) a ako odborníci na tvorbu strategických rozvojových dokumentov, aj cezhraničných a nadnárodných – stratégií, koncepcií, územných plánov rozvoja;
  • V podnikateľskej sfére pri manažovaní podnikov cestovného ruchu ako vedúci pracovníci, napr. riaditeľ ubytovacieho zariadenia, resp. manažér/prevádzkar jeho jednotlivých stredísk, prevádzkar stravovacieho zariadenia, vedúci rekreačného zariadenia, riaditeľ cestovnej kancelárie a pod.
  • V odbornom školstve (podmienkou je absolvovanie štúdia pedagogického minima) a vo vedeckom výskume.

Eseménynaptár

No event today!
No event to display

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853