Informácie

Na základe opisu štruktúry študijného programu z pohľadu získaných znalostí v jednotlivých rokoch štúdia, spôsobu zahrnutia teoretických i praktických poznatkov a ich tvorivého uplatnenia, študent nadobudne v jednotlivých rokoch štúdia tieto vedomosti, schopnosti a zručnosti: Študenti dokážu aplikovať rozsiahle lingvistické, literárne a kulturologické poznatky v praxi, vedome reflektovať vlastnú kultúru a sebareflektovať cudziu kultúru, rozvíjať myslenie v kategóriách a prototypoch i priradiť daný kulturologický fenomén ku kategórii. Študent teda zvláda: osobitosti, zásady a metódy fungovania domácich i medzinárodných organizácií, pôsobiacich či podnikajúcich vo sfére kultúry a umenia (jazyk, literatúra, médiá), vykonávanie pracovnej činnosti a riešenie úloh v oblastiach verejnej správy i v súkromných sektoroch, vykonávanie manažérskych úloh pri podnikaní v oblasti umenia, kultúry a médií, multilingválnu komunikácia s rozličnými funkciami, riešenie úloh, ktoré súvisia s domácim i medzinárodným kultúrnym kontextom, aplikáciu rokovacích a prezentačných techník i techník organizácie informácií, ktoré sa používajú v oblasti propagácie a riadenia verejnoprávnych inštitúcií či kultúrnych, vzdelávacích a informačných ustanovizní, riešenie konfliktu záujmov, ktoré súvisia s rozvojom kultúry a umenia. Študenti ovládajú základy riadenia a manažmentu, informačné technológie, sú schopní identifikovať možnosti vlastného kontinuálneho profesionálneho rastu a učenia sa, ďalej rozvíjať flexibilitu a rýchlosť vyjadrovania sa, ako aj skvalitňovať jazykovú a rečovú kultúru.

Eseménynaptár

No event today!
No event to display

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Új Szó online

A hírcsatorna nem található.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853