Informácie

V prvom ročníku magisterského štúdia študent nadobudne rozšírené vedomosti z matematiky, maďarského a slovenského jazyka a literatúry, na rôznych didakticky zameraných hodinách získajú študenti vedomosti a zručnosti ako jednotlivé predmety vyučovať, používať rôzne metódy na vyučovacích hodinách. V prvom ročníku sa začína študentom aj pedagogická prax na cvičných školách, v letnom semestri sa môžu realizovať a vyskúšať získané vedomosti v rámci výstupovej praxe.. V rámci výberových predmetov môžu študenti získať schopnosti potrebné na zastávanie rôznych funkcií na školách, ako triedny učiteľ, člen vedenia školy, ako aj zručnosti pre prácu s nadanými žiakmi.

V druhom ročníku magisterského štúdia študent pokračuje v procese získavania zručností a schopností potrebné pre dobre vykonanú prácu na školách a to v rámci jednotlivých hodín zameraných najmä na didaktiku jednotlivých predmetov ako aj v rámci pedagogickej praxe. Okrem toho získavajú vedomosti aj o dôležitosti zdravého životného štýlu a o ochrane nášho životného prostredia. V rámci výberových predmetov študenti môžu získať praktické skúsenosti z jednotlivých výtvarných techník.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon