Informácie

Absolvent študijného programu Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácií v rámci bilingválnej resp. plurilingválnej kompetencie nadobúda európsku dimenziu vzdelávania  a zároveň reaguje na bezprostredné požiadavky pracovného trhu Slovenska a širšieho stredoeurópskeho regiónu. Nadobudnutie vedomostí z oblasti interkultúrnej komunikácie a bilingválnej administratívno-ekonomickej terminológie je podmienené  aktuálnymi požiadavkami legislatívy Slovenskej republiky a Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov. Absolvent disponuje teoretickými poznatkami a zručnosťami z oblasti riadenia bilingválnej administratívnej práce na vyšších úrovniach, organizácie kultúrno-spoločenských podujatí a legislatívneho a ekonomického pozadia fungovania jednotlivých podsystémov verejnej správy.

Eseménynaptár

No event today!
No event to display

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853