Termín podania prihlášok:

 

do 31. marca 2022

 

Ďalšie informácie

Informácie

Absolvent študijného programu Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácií v rámci bilingválnej resp. plurilingválnej kompetencie nadobúda európsku dimenziu vzdelávania  a zároveň reaguje na bezprostredné požiadavky pracovného trhu Slovenska a širšieho stredoeurópskeho regiónu. Nadobudnutie vedomostí z oblasti interkultúrnej komunikácie a bilingválnej administratívno-ekonomickej terminológie je podmienené  aktuálnymi požiadavkami legislatívy Slovenskej republiky a Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov. Absolvent disponuje teoretickými poznatkami a zručnosťami z oblasti riadenia bilingválnej administratívnej práce na vyšších úrovniach, organizácie kultúrno-spoločenských podujatí a legislatívneho a ekonomického pozadia fungovania jednotlivých podsystémov verejnej správy.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon