Tudományos diákköri konferencia 2020

Annak ellenére, hogy a járványügyi helyzet nem tette lehetővé, hogy a Tudományos diákköri konferecia (TDK) nem a szokásos tavaszi időpontban valósuljon meg, minden résztvevő örömmel fogdta, hogy megrendezésre került.

A rendezés szerényebb volt a szokásosnál, de ez nem befolyásolta a hagulatot és az előadások színvonalát. Hat szekcióban folyt a verseny (magyar irodalomtudományi szekció, magyar nyelvtudományi szekció, természettudományi szekció, pedagógiai és pszichológiai szekció, areális tanulmányok szekciója, regionális idegenforgalmi szekció). 

magyar nyelvtudományi szekcióban három előadást hallgathattunk meg. Az első helyet Csobády Csilla szerezte meg Jablonca község helyneveinek vizsgálata című dolgozatával. Előadásában bemutatta az összegyűjtött helyneveket, azok hivatalos és élőnyelvi megnevezését, lokalizációját a község teljes területén belül, valamint ismertette a felkutatott helynévadási indítékokat is. Dolgozata nemcsak funkcionális-szemantikai, hanem helynév-szociológiai kutatáson is alapul, ugyanis kérdőívekkel és interjúkkal próbált fényt deríteni a helyiek helynévismeretére. A győztes dolgozat témavezetője Dr. Bauko János, egyetemi docens volt. A szekció további két előadója holtversenyben a második helyen végzett. Illés Dániel előadásában nyelvjárási szókészleti jelenségek vizsgálatával foglalkozott. Az északkeleti nyelvjárási régióba tartozó Zétény községben kutatta, hogy milyen különbségek adódnak a tájszóhasználatban életkor és iskolázottság szerint. Pokstaller Judit névszemiotikai témájú előadása zárta a szekciót. Bemutatta, hogy a megvizsgált város, Somorja személynév-szemiotikai tájképe mennyire változatos, ugyanakkor a magyaros névformák az elterjedtebbek. Az intézménynév-szemiotikai tájkép szintén színes képet mutat a városban a dolgozat megállapításai alapján. Míg az állami intézményekben (városi hivatal, magyar tannyelvű iskolák stb.) a kétnyelvűség uralkodik, addig az üzlet-, hotel- és étteremnevek esetében gyakoribbak az egynyelvű (főleg angol nyelvű) feliratok. A szekció bírálóbizottságának elnöke, Dr. Szabómihály Gizella az eredmények értékelése során kiemelte a témaválasztások aktualitását és a prezentációs anyagok magas színvonalát.

A magyar irodalomtudományi szekció közös nevezője a gyermekirodalom volt. Az első előadásban napjaink közismert írójának, Závada Pálnak mesei adaptációkat tartalmazó Harminchárom szlovák népmese c. kötetét vizsgálta meg Dobos Gréta. A mese és az adaptáció fogalmainak körüljárása után közelebbről elemzett egy-egy mesét. Az elemzések során megfigyelte a szerző forrásait. Összevetette az eredeti szöveget az adaptációval, állításait pedig idézetekkel támasztotta alá. Kísérletet tett a történetek népmesei típusba való besorolására, valamint bemutatta a mese szerkezeti alapegységeit, a névadás kérdéskörét, a nyelvi kincs vizsgálatát és további narratológiai szempontokat is. Dolgozatának témavezetője Dr. Brutovszky Gabriella volt. A másik előadó, Vörös Boglárka kifejtette, hogy a mesék folyamatosan jelen vannak az egyes nemzeti irodalmak történetében, nem csak mesegyűjtemények, a különböző korú olvasók igényei szerinti átdolgozások formájában, hanem újraírt változatok sokaságában is. Dolgozatában ezt a jelenséget járta körül, mégpedig a Piroska és a farkas három kortárs újraírásának elemző vizsgálatán keresztül. Elsőként a mese, illetve a tündérmese műfajával foglalkozott részletesebben. A második részben a posztmodern újraírások rendszerét ismertette Ľubomír Doležel tanulmánya alapján. A harmadik részben a klasszikus Piroska-történetet, majd pedig a három újraírt változatot (Marissa Meyer: Scarlet, Nina Yargekov: A szófogadó kislány, Darvasi László: A nagypapa meséje) mutatott be. A dolgozat témavezetője Dr. Benyovszky Krisztián, egyetemi professzor volt. A bemutatott dolgozatok holtversenyben az első helyet szerezték meg.

természettudományi szekcióban két munka került bemutatásra. Mlčúch Brenda Nicole a Hüllők és madarak előfordulása a Csallóközben című munkáját mutatta be, Bc. Tárnok Viktória pedig a Fast fashion hatása a környzetre című munkáját. A prezentációikban az elért eredményekre koncentráltak, a kérdésekre értelmes válaszokat adtak. A zsűri döntése alapján mindketten első helyezést értek el.

A pedagógiai és pszichológiai szekcióban két munka került bemutatásra. Bc. Bese Bernadett: Polimorf tehetségek nyomában – Új tehetségtípusok azonosítása és bemutatása c. dolgozatában célul tűzte ki a polimorf típusú tehetségek specifikus és egyéni vonásainak jellemzését és összehasonlítását. Bc. Duba Zsófia: Dramatikus interaktív mesélés az óvodában c. dolgozatában egy rövid elméleti bevezető után az interaktív drámapedagógia módszerével feldolgozott négy népmese foglalkozástervezetét mutatta be. Az előadások színvonalas prezentációját a feltett kérdések megválaszolása követte. A feleletek minősége a szerzők szakmai felkészültségét bizonyította. A bíráló bizottság döntése alapján Bc. Bese Bernadett az 1. és Bc. Duba Zsófia 2. helyezést ért el.

Az areális tanulmányok szekcióban a bírálóbizottság tagjai voltak: elnök doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD., tagok doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková, PhD., és Mgr. art. Štefan Timko, PhD. Két munka került bemutatásra. A nyertes munkát Bc. Jana Micháliková (1SAS15m) prezentálta. A hallgató Katarína Džunková irodalmi munkásságával foglalkozott (konzulens: doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., opponens: PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková, PhD.). Dolgozatában a fiatal kortárs szlovák írónő munkáit elemzte, amelyek spirituális és vallási alapokból indulnak és magas művészeti és esztétikai értéket képviselnek. A bizottság a második helyet nem adta ki, de a harmadik helyen Kristína Rábeková (3SAS15b) végzett, aki spirituális és vallási motívumokkal foglalkozott Viliam Turčány műveiben (konzulens: doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., opponens: PhDr. Sylvia Hrešková).

A Tudományos Diákköri Konferencia regionális idegenforgalom szekciójának kari fordulójában három versenyző mérte össze tudását. Elsőként Csandová Nikoleta, másodéves mesterképzős hallgató (témavezető: Palenčíková Zuzana), a Szlovákiába érkező kínai turisták számának alakulását és tendenciáit mutatta be. Őt követte Medeková Kristína, szintén másodéves mesterképzős hallgató, aki Palenčíková Zuzana tanárnő vezetésével a kreatív iparágakban tevékenykedő vállalkozók véleményét és a kreatív turizmushoz való hozzáállását térképezte fel Nyugat-Szlovákiában. Harmadikként, Tárnok Viktória, (másodéves mesterképzős hallgató, témavezető: Tóth Attila), „A turizmus hatása a Fülöp-szigetek természetére és lakosságára” című munkáját mutatta be. A bizottság, melynek elnöke Sándor Zsuzsanna, további tagjai pedig Palenčíková Zuzana és Beták Norbert voltak, nem volt könnyű helyzetben, hiszen mindhárom versenyző kiváló teljesítményt nyújtott. Végül, a kapott pontszámok alapján az első helyet Medeková Kristína szerezte meg, aki így továbbjutott a Tudományos Diákköri Konferencia országos fordulójába. A második helyen Tárnok Viktória helyezkedett el, aki a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián is képviseli majd intézményünket. Végül, de nem utolsó sorban, a harmadik helyet Csandová Nikoleta végzett.

Minden versenyzőnek szívből gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!

Szerzők: PaedDr. Károly Presinszky, PhD., doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., Mgr. Zuzana Sándorová, PhD., Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD., RNDr. Štefan Balla, PhD., PaedDr. Helena Pataiová, PhD

A TDK támogatói:

TDK tamogatok

 

IMG 6033

IMG 6047

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853