Tudományos diákköri konferencia 2021

A Tudományos Diákköri Konferencia Regionális idegenforgalom szekció­jának kari fordulójában, melyre 2021. április 30-án került sor, öt versenyző mérte össze tudását.

Elsőként Lučanská Zuzana, másodéves mesterképzős hallgató (témavezető: Palenčíková Zuzana), aki a szlovákiai lakosok idegenforgalmi keresletét vizsgálta a COVID-19 pandémia kitörését követően a 2020-as évben. Őt követte Medeková Kristína, szintén másodéves mesterképzős hallgató, aki Palenčíková Zuzana tanárnő vezetésével a fenntartható turizmus alapelveinek megvalósítását kutatta Nyitra városában. Harmadikként, Michal Mihálka, a Regionális idegenforgalom alapképzés harmadéves hallgatója, a szlovákiai utazási irodák által kínált sportrendezvények turisztikai csomagjait vizsgálta (témavezető: Sándor Zsuzsanna). Őt követte Tomovics Evelin (másodéves mesterképzős hallgató, témavezető: Sándor Zsuzsanna), aki dolgozatában egy idegenforgalmi termékkínálatot alakított ki kínai turisták részére Szlovákiában azok alapvető kulturális jellemzői és utazási szokásai alapján. Utolsóként Tárnok Viktória, „Az Amerikai Egyesült Államok kulturális sajátosságai és a szlovákiai lakosok amerikaiakkal kapcsolatos percepciói” (másodéves mesterképzős hallgató, témavezető: Sándor Zsuzsanna) című munkáját mutatta be.

A bizottság, melynek elnöke Rajczi Adrienn, további tagjai pedig Beták Norbert és Sándor Zsuzsanna voltak, nem volt könnyű helyzetben, hiszen minden versenyző kiváló teljesítményt nyújtott. Végül, a kapott pontszámok alapján az első helyet Medeková Kristína szerezte meg, aki így továbbjutott a Tudományos Diákköri Konferencia országos fordulójába. A második helyen Tárnok Viktória helyezkedett el, aki a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián is képviseli majd intézményünket. Végül, de nem utolsó sorban, a harmadik helyen Lučanská Zuzana végzett.

A Pedagógusképző Intézetben két szekcióban folyt az online konferencia. A Természettudományi szekcióban három munka versenyzett. Elsőként Hakszer Gábor mutatta be a munkáját, melynek témája a szomatoszkópia és vizsgálati módszerei voltak. Másodikként Mlčúch Brenda Nicole mutatta be az orvosi piócával kapcsolatos munkáját, melyben kitért a pióca jelentőségére a modern orvostudományban. Tóth Boglárka életmódvizsgálattal foglalkozott a kassai kerület kiválasztott óvodáiban és általános iskoláiban. Mindhárom versenyző felkészült volt, jó prezentációkat mutattak be és a felmerülő kérdésekre kielégítő válaszokat adtak.

A bírálóbizottság (Dr. habil Kováts-Németh Mária – elnök, doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD. – tag, RNDr. Szekeres László, PhD. – tag, RNDr. Balla István, PhD. – tag) valóban nehéz helyzetben volt a helyezések megállapításánál. Hosszas megbeszélés után a bizottság az első helyet Tóth Boglárkának ítélte, második lett Hakszer Gábor és harmadik Mlčúch Brenda Nicole. Mindhárom versenyővel találkozhatunk az FTDK őszi fordulóján.

A Pedagógia és pszichológia szekcióban a hallgatók ismertették TDK dolgozatuk célját, tartalmát és az elért eredményeket. Válaszoltak a témavezetők, opponensek és a bíráló bizottság tagjainak kérdéseire. Mindhárom versenyző megfelelő ismeretekkel rendelkezett az általa feldolgozott témakörökkel kapcsolatban. Figyelemreméltó a hallgatók személyes érdeklődése és a téma iránt való további informálódása ismereteik bővítése érdekében.

Az első helyezést Kiss Laura érte el az Esettanulmány autista gyermekről című munkájával, melyet PaedDr. Nagy Lehocky Zsuzsanna, PhD. vezetett. A munka az autizmussal és az autista gyermekek állapotát javító alkalmazott ABA terápiával foglalkozik, ismerteti az alkalmazott viselkedéselemzést és a róluk szerzett információkat. Második Juhos Flóra lett A kreatív gondolkodás fejlesztése című munkájával, melyet szintén PaedDr. Nagy Lehocky Zsuzsanna, PhD. vezetett. A munka célja összegezni az ismereteket a kreativitással kapcsolatban és bemutatni az óvodáskor gyermekek részére elkészített kreativitást fejlesztő feladatokat. A harmadik helyen Nagy Stella a Down-kórral született gyermek esélyei a társadalomban című munkájával érte el, melynek témavezetője PaedDr. Patai Ilona, PhD. volt. A munka a Down-kórral született gyermek esetét mutatja be, figyelmet szentelve az egyes fejlődési szakaszoknak, a fogyatékosság szintjének, valamint családi, óvodai és társadalmi környezetének.

A Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézetében, az Areális tanulmányok szekciójában öt diák versenyzett, akik nagyon érdekes, tematikailag szerteágazó témákat dolgoztak fel. A jó témaválasztás, az érdekfeszítő előadások magával vonzották a gazdag vitát. Mind az iskoláztatók, mind az opponensek nagyon pozitívan értékelték a munkákat.

Figyelemre méltó, hogy az egyik munka, konkrétan Gyuris Barbaráé, angol nyelven íródott. Versenydolgozatában Victor Hugo: Les Misérables című művével, és annak filmes-mesés adaptációival foglalkozott. Elismerést érdemel Natalya Krasheninnikova, aki Oroszországból származik, és első éves hallgató a karunkon. Gogol és Kafka komparációja bátor témaválasztásnak tűnt, amit nagyszerűen oldott meg mind írásbeli dolgozatában, mind a F. Kafka: Átváltozások és N. V. Gogol: Az orr művek összehasonlítása című prezentációjában. Érdekesnek bizonyult Sonja Drobnjakova témaválasztása is, aki a horror műfajának vizeire vezetett minket. Munkájában Edgar Allan Poe: Az áruló szív és Stephan King: Misery műveit vetette össze. A tér és idő kategóriáját elemzi L. Kohút: Itt valaha egy utca volt (Tu bola kedysi ulica) című művében Romana Briešková. Utolsóként Filip Obrin prezentálta a dolgozatát, akinek előadásmódja magával ragadta az online térben résztvevő közönséget. A fantasy világába vitte a hallgatókat Andrzej Sapkowsky: Vaják c. művével. A prezentált témákat nagyon jól előadták, és bizony gond volt eldönteni, hogy kik kerüljenek a dobogós helyekre. Végül a bizottság így döntött: 1. helyezést Sonja Drobnjaková nyert, 2. lett Filip Obrin, Natalya Krasheninnikova pedig a harmadik helyen végzett.

magyar nyelvtudományi szekcióban három előadást hallgathattunk meg. Az első helyet Karaffa Diana szerezte meg Szepsi hivatali nyelvhasználatának vizsgálata című dolgozatával. Munkája során interjút készített a városháza alkalmazottaival, valamint kérdőíves vizsgálatot végzett a helyi lakosok körében. Megfigyelte, hogy a hivatalban milyen nyelven folyik leginkább az ügyintézés, továbbá, hogy a szepsi lakosok mennyire ismerik a kisebbségi nyelvhasználati törvényt, és tudják-e, mikor használhatják a magyar nyelvet hivatalos ügyintézéseik során. A győztes dolgozat témavezetője Dr. Presinszky Károly volt. A szekció második helyezettje Bolgár Enikő lett. Dolgozatának címe: Ragadványnevek vizsgálata Ipolykeszin. Előadása és az azt követő vita kitért a ragadványnevek funkcióira. A szerző munkáját dicséri, hogy egy kis településen sikerült 263 ragadványnevet összegyűjtenie és többféle szempontból rendszereznie. Patuš Arnold Béla község névszemiotikai- és nyelvi tájképe c. előadása zárta a nyelvészeti szekciót. A harmadik helyen végzett dolgozatból megismerhettük a település feliratain lévő nevek nyelvi és szemiotikai jellemzőit. Eredményei alapján Béla község vizuális nyelvhasználatában a személynevek inkább magyarul, a helynevek és az intézménynevek pedig főként két nyelven (magyarul és szlovákul) jelennek meg.

A magyar irodalomtudományi szekcióban szintén három előadás hangzott el. Az első helyezett előadás témája Sir Steve Stevenson: Agatha nyomoz c. ifjúsági regénysorozat első könyvének (A fáraó rejtélye) bemutatása volt. A győztes TDK-dolgozat szerzőjének, Bartalos Rékának az volt a célja, hogy az elemzés során ráleljen a rejtett vagy éppen nyilvánvaló kapcsolatokra az említett regény és Agatha Christie művei között. A dolgozat témavezetője Dr. Benyovszky Krisztián, egyetemi professzor volt. A szekció további két előadója holtversenyben a második helyen végzett. Borsányi Zsófia dolgozata Az átváltozás, Franz Kafka egyik legismertebb művének két különböző feldolgozását elemezte. Az egyik Örkény István A visszaváltozás c. novellája, a másik pedig Haruki Murakami Samsa szerelmes c. műve. Az előadó rámutatott az egyes művek közti hasonló jegyekre. Megfigyelte az írók egyéni stílusjegyeit, valamint azok megnyilvánulásait Kafka világában. Lázár Dávid TDK-munkája a paratextusok populáris irodalomban betöltött szerepével és az ezzel kapcsolatos fordítási kérdésekkel foglalkozott, mégpedig Stephen King válogatott műveinek magyar kiadásait elemezve. Előadásában bizonyította, hogy a paratextualitás témaköre mind az irodalomtudománynak, mind a fordításelméletnek fontos része.

Valamennyi szekcióban versenyző hallgatónak szívből gratulálunk, köszönjük a minőségi munkát és reméljük, hogy az FTDK alkalmával őszre újra találkozunk.

Szerzők: Sándor Zsuzsanna, Balla István, Hrbáček Magdolna, Presinszky Károly
Képanyag: Sándor Zsuzsanna, Szekeres László, Hrbáček Magdolna, Presinszky Károly.

Areális tanulmányok szekciója

SVOC TDK 2021 01

SVOC TDK 2021 02

SVOC TDK 2021 03

Természettudományi szekció

SVOC TDK 2021 04

Magyar irodalomtudományi szekció

SVOC TDK 2021 05

SVOC TDK 2021 06

Magyar nyelvtudományi szekció

SVOC TDK 2021 05

SVOC TDK 2021 06

Pedagógiai – pszichológiai szekció

SVOC TDK 2021 05

SVOC TDK 2021 06

Regionális idegenforgalmi szekció

SVOC TDK 2021 05

SVOC TDK 2021 06

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853