Egyetemi pasztorációs központ

Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa Nitra (UPC) bolo na UKF otvo­rené v decembri 2008. Jeho hlavným cieľom je poskytovanie pastoračnej starostlivosti a duchovnej pomoci študentom a pracov­níkom nitrianskych univerzít, inštitúcií a študentských domovov.
 
UPC organizuje pravidelné formačné, bohoslužobné, kultúrne i voľnočasové aktivity. Sústreďuje sa predovšetkým na duchovnú obnovu, dopĺňanie akademického vzdelávania o kresťanskú hodnotovú dimenziu, poskytovanie duchovného vedenia, poradenstva, vytvára priestor pre priateľské stretnutia veriacich i hľadajúcich študentov a zamestnancov. Organizuje prednášky a diskusie z teológie, kultúry a iných disciplín s cieľom viesť dialóg medzi vierou, vedou i kultúrou. Poskytuje mediálne prostriedky na duchovný, ľudský a spoločenský rozvoj osobnosti, a to prostredníctvom knižnice, audio a videoarchívu s náboženskou a inou tematikou.
 
Webové sídlo UPC je www.upcnitra.sk
 
Adresa
Dolnozoborská 25/32 (vchod od ulice)
Dražovská 4 (vchod cez budovu PF UKF)
949 01 Nitra

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853