Atestácie

13

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je oprávnená vykonávať:

PRVÚ ATESTÁCIU a DRUHÚ ATESTÁCIU

v zmysle:

  • zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • vyhlášky č. 445/2009 Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • smernice č.7/2010-R Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR, ktorou sa vydávajú vzory tlačív, na ktorých sa vydávajú osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • smernice UKF o ďalšom vzdelávaní č. 15/2010.

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O VYKONANIE PRVEJ/DRUHEJ ATESTÁCIE NA FSŠ UKF V NITRE*

ŠTUDIJNÉ ODBORY A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

TEMATICKÉ OKRUHY

TÉMY PRE 1. ATESTÁCIU UČITEĽOV PRE JEDNOTLIVÉ TEMATICKÉ OKRUHY

TÉMY PRE 2. ATESTÁCIU UČITEĽOV PRE JEDNOTLIVÉ TEMATICKÉ OKRUHY

PODMIENKY A ŽIADOSŤ

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon