Zastúpenie Fakulty stredoeurópskych štúdií v Európskom hlavnom meste kultúry

V dňoch 21. – 24. júna 2023 sa uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom „Súčasnosť a budúcnosť identity zakorenenej v minulosti“.

Podujatie bolo organizované Panónskou univerzitou vo Veszpréme, v Európskom hlavnom meste 2023. Na konferencii, na ktorej odznelo viac ako 100 prednášok, sa z Fakulty stredoeurópskych štúdií zúčastnili prof. Mgr. Ildikó Vančo, PhD., Dr. habil. Dr. István Kozmács, PhD., Mgr. Dániel Illés a Mgr. Viktória Gergelyová, PhD.

V rámci spoločnej prezentácie Ildikó Vančo a István Kozmács predniesli výsledky svojho výskumu týkajúceho sa vplyvu maďarskej jazykovej varianty na formovanie maďarskej identity na Slovensku. Ich štúdia sa opierala o názory perspektívnej skupiny kandidátov na učiteľov maďarského jazyka a literatúry. Vzťah medzi maďarskými jazykovými variantami na Slovensku a štandardnými variantami maďarského jazyka v Maďarsku bol tiež predmetom spoločnej prezentácie Ildikó Vančo a Dániela Illésa. V rámci svojho výskumu skúmali názory študentov maďarských stredných škôl na Slovensku, týkajúce sa regionálnych variantov maďarského jazyka. Okrem iného sa snažili zistiť, do akej miery títo stredoškoláci považujú za výhodu ovládanie nárečí, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v identite ich komunity. Taktiež sa zaoberali tým, do akej miery respondenti deklarujú ovládanie nárečia svojho regiónu a ako vnímajú používanie nárečia v rôznych rečových situáciách. Viktória Gergelyová sa vo svojej prednáške venovala analýze kultúrnych aspektov cudzojazyčnej učebnice s názvom MagyarOK, ktorá je používaná aj na Fakulte stredoeurópskych štúdií na výučbu maďarčiny ako cudzieho jazyka pre začiatočníkov. V rámci svojej prezentácie skúmala prvky identity, kultúrnej rozmanitosti a prítomnosť autentických materiálov v tejto učebnici.

Konferencia 2023 06 24 01

Konferencia 2023 06 24 02

Konferencia 2023 06 24 03

Autor textu: Mgr. Dániel Illés
Foto: Mgr. Viktória Gergelyová, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853