Jarné Nitrianske univerzitné dni v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr

V rámci jarného termínu Nitrianskych univerzitných dní zorganizoval Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre viacero zaujímavých podujatí.

Dňa 23. apríla 2024 sa na našej fakulte konala beseda s diplomatom a literárnym vedcom Ivánom Bábom o knihe Encyklopédia diplomacie – Príručka k medzinárodným vzťahom (An Encyclopaedia of Diplomacy – Handbook of International Relations ), ktorej je editorom.

Iván Bába sa narodil v Československu. Vyštudoval maďarské gymnázium v Košiciach a následne študoval na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite Loránda Eötvöse v Budapešti. Začínal ako redaktor literatúry v Maďarskom rozhlase. V rokoch 1998 – 2000 pracoval ako veľvyslanec Maďarska v poľskej Varšave. Jeho inšpiráciou k napísaniu Encyklopédie diplomacie bol francúzsky slovník diplomacie, ktorý bol však krátky a stručný. Encyklopédia je kombináciou príručky a encyklopédie. Je rozdelená do jednotlivých kapitol podľa vymedzených tém.

Hlavnými redaktormi publikácie sú Iván Bába a János Sáringer. Spracovali rôzne oblasti odboru diplomacie – ako je napríklad ekonomická diplomacia alebo diplomacia športu. Zaoberajú sa národnostnými menšinami, ekonomickými vzťahmi, medzinárodnými a hospodárskymi témami. Vzhľadom na rozmanitosť obyvateľstva tvorí nevyhnutnú časť aj národnostná politika.

Encyklopédia diplomacie bola najprv vydaná v maďarskom jazyku (v roku 2022). Anglickú verziu vydali v minulom roku (2023). Iván Bába povzbudil prítomných, aby v budúcnosti pripravili aj slovenskú verziu. Takmer každú kapitolu preložil niekto iný – niektorí z prekladateľov sú napríklad Aron James Miszlivetz, André Erdős alebo Balázs Sümegi. A keďže žijeme v digitalizovanom svete, je nevyhnutné, aby knihy, ale aj rôzne diela mali i digitalizovanú formu – inak to nie je ani s tou encyklopédiou.

NUD 2024 01

Dňa 25. apríla 2024 sa uskutočnila v doobedňajších hodinách prednáška Libora Paveru, ktorý pôsobí ako vysokoškolský profesor v Čechách a Poľsku, zaoberá sa dejinami vzdelávania, mediálnou kultúrou, široko chápanou estetikou a literárnou kultúrou v strednej Európe (predovšetkým českou, slovenskou a poľskou literárnou kultúrou). Venoval sa v nej veľmi zaujímavej téme, v ktorej sa sústredil na využívanie metafory v bežnom živote, ale aj jej význam v mediálnom a spoločensko-politickom diskurze. Predstavil i dôležitú knihu Victora Klemperera s názvom Jazyk tretej ríše – LTI, pričom z nej priblížil erudované eseje plné zaujímavých postrehov, nápadov, dedukcií a abstrakcií o jazyku Tretej ríše a nacistickej nemčine.

NUD 2024 02

V popoludní sa konala beseda s názvom Báť sa je povolené! (Folklór inak) s dramaturgičkou podcastu Nezhasínaj! Dianou Starinskou Kacarovou a so scenáristom a dramaturgom Štefanom Timkom.

Diana Starinská Kacarová je dramaturgičkou úspešného slovenského folkhororového podcastu Nezhasínaj!, zároveň je aj študentkou doktorandského štúdia v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr. Počas rozhovoru sme sa dozvedeli veľa zaujímavých a užitočných informácií o samotnom žánri podcastu a o tom, ako tvorcovia vyberajú folklórne príbehy, ktoré sú neskôr spracované. Bolo tiež spomenuté, aká je spolupráca medzi dramaturgom a scenáristom, pretože Diana Strainská Kacarová a Štefan Timko spolupracovali na epizóde s názvom Tajomná delta, ktorá vyšla začiatkom apríla. Podujatie sa konalo prezenčne i online.

NUD 2024 03

A napokon posledná prednáška, ktorá sa uskutočnila v rámci jarného termínu Nitrianskych univerzitných dní pod gesciou ÚSJK dňa 29. apríla 2024, mala názov Starostlivosť o prírodu detskými očami a cez knižné príbehy. Spoluzakladateľka vzdelávacieho centra Educat Zuzana Kopecká priblížila študentom učiteľstva (predškolskej elementárnej pedagogiky) i budúcim pracovníkom v oblasti kultúry (stredoeurópske areálové štúdiá) rôzne spôsoby práce s knižnými titulmi s environmentálnou tematikou pre začínajúceho detského príjemcu s dôrazom na didaktické metódy a aktivity, ktoré sú vhodné na rozvoj vzťahu detí k prírode a k ochrane životného prostredia.

NUD 2024 04

Text: Rebeka Leila Stercel, Andreas Javorek, Réka Antalová (št. program Stredoeurópske areálové štúdiá, ÚSJK FSŠ UKF v Nitre)
Foto: Ján Gallik, Michal Krauter (ÚSJK FSŠ UKF v Nitre)

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853