Pedagogická/odborná prax

Pedagogická prax

Pedagogická prax je významnou súčasťou obsahu učiteľského vzdelávania. FSŠ UKF v Nitre zabezpečuje pedagogickú prax pre študentov študijných programov učiteľstva akademických predmetov a predškolskej elementárnej pedagogiky od akademického roka 2004/2005. Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF v Nitre je zodpovedný za priebeh pedagogickej praxe v materských, základných a stredných školách. Pedagogickú prax organizuje a koordinuje PaedDr. Helena Pataiová, PhD., v úzkej spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania PF UKF v Nitre, s riaditeľmi a zástupcami MŠ, ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom maďarským.

Pedagogická prax sa realizuje na základe schváleného harmonogramu priebežne a blokovo v súlade so študijnými programom. Súvislú pedagogickú prax študenti absolvujú v mieste bydliska. Obsah pedagogickej praxe je koncipovaný tak, aby sa študenti postupne oboznámili s písomnou dokumentáciou, naučili sa spájať teoretické vedomosti s praktickými.  Spolupráca medzi fakultou a cvičnými školami je na dobrej úrovni.

V roku 2015 v študijných programoch predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo akademických predmetov študenti absolvovali pedagogickú prax na materských, základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským, s ktorými boli uzatvorené zmluvy o spolupráci s cieľom skvalitniť praktickú prípravu študentov: 

 • Gymnázium Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským v Nových Zámkoch
 • Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede
 • Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Dolných Obdokovciach
 • Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským v Nových Zámkoch
 • Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede
 • Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede
 • Základná škola – Alapiskola vo Veľkom Cetíne
 • Materská škola Pavla Blahu v Nových Zámkoch
 • Materská škola Eleka Benedeka v Dunajskej Strede.

V študijnom programe predškolská elementárna pedagogika študenti majú možnosť absolvovať súvislú výstupová pedagogickú prax v školských inštitúciách s vyučovacím jazykom maďarským v rámci celého Slovenska.

Za účelom lepšej spolupráce Fakulta stredoeurópskych štúdií pozýva zástupcov cvičných škôl na všetky svoje podujatia, ktoré sú organizované počas roka.

 

 

Odborná prax

Za účelom prepojenia teórie s praxou na Fakulte stredoeurópskych štúdií je odborná prax súčasťou študijných programov Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor (I. stupeň) a Stredoeurópske areálové štúdiá (II. stupeň).

Študijný program Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

Odborná prax bakalárskeho študijného programu Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor je dôležitou súčasťou študijného plánu a úzko súvisí odbornou kompetenciou a profilom absolventov uvedeného študijného programu.

Realizuje sa pravidelne v 3. roku štúdia letného semestra v rozsahu 20 hodín a je rozdelená do dvoch etáp. V akademickom roku 2014/2015 absolvovalo odbornú prax 26 študentov. Prvá etapa praxe sa realizovala na Fakulte Jánosa Apáczai Csere Západomaďarskej univerzity v Győri (Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Győr), kde si študenti získali bohaté skúsenosti v oblasti administratívnej práce v maďarskom jazyku, a prehĺbili si svoje praktické vedomosti z obchodnej korešpondencie  a odbornej terminológie maďarského administratívneho jazyka. Prax sa vykonávala pod vedením popredných odborníkov a bola uzatvorená vyhodnotením vypracovaných projektov študentov. V rámci zahraničných mobilít boli cielene zabezpečené študentom vybrané prednášky odborníkov z praxe.

Druhú etapu praxe absolvovali študenti na Slovensku v maďarsko-slovenskom bilingválnom prostredí, a to na základe individuálnych dohôd v štátnej a verejnej správe, ako napr. na mestských alebo obecných úradoch na južnom Slovensku, kde sa praktizuje dvojjazyčná úradná komunikácia. Na základe zmluvy medzi FSŠ UKF a OTP Bankou majú študenti programu Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor možnosť absolvovať prax aj v bankovej sfére, čo zvyšuje šance ich uplatnenia sa na trhu práce.

Skúsenosti obidvoch etáp odbornej praxe na základe vopred stanovených kritérií analyzovali študenti formou písomných referátov, v rámci ktorých všetci vyzdvihli pozitívny prínos a význam odbornej praxe z hľadiska ich budúceho profesijného života.

Študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá

Odborná prax študentov jednoodborového magisterského študijného programu Stredoeurópske areálové štúdiá je významnou súčasťou obsahu vzdelávania. Cieľom je poskytnúť študentom priestor na aplikovanie a analyzovanie teoretických poznatkov získaných v priebehu štúdia a poskytnúť možnosti na nadobudnutie praktických zručností, ktoré sú potrebné v ich budúcej profesii.

Obsah odbornej praxe je koncipovaný tak, aby príprava študentov integrovala v sebe všetky zložky obsahu vzdelania v rámci uvedeného študijného programu a vyústila v ich celkovej odbornej spôsobilosti. Počas praxe sa študenti naučia pozorovať a analyzovať pracovný proces, aplikovať teoretické poznatky získané v priebehu štúdia a postupne si osvoja odborné zručnosti potrebné v bežnej praxi pracovníka v konkrétnej inštitúcii. Prax ich postupne naučí odborne myslieť a spájať teoretické poznatky s praktickými.

Odborná prax v procese prípravy študentov na budúce povolanie sa sústreďuje na nasledovné úlohy:

 1. Spoznať oblasť výskumu či pôsobnosti konkrétnej inštitúcie, v ktorej študent odpraxuje určených 30 hodín v rámci letného semestra v 2. roč. magisterského štúdia.
 2. Hľadať cesty sebarealizácie a odhaľovať individuálne danosti a osobitosti študenta – budúceho pracovníka vo svojej profesii.
 3. Schopnosť vypracovať výkaz o odbornej praxi – aké úlohy boli študentovi pridelené v rámci odbornej praxe, čo dokázal zvládnuť, s čím mal problémy, čo sa počas praxe naučil – poznatky, skúsenosti, zručnosti.
 4. Posilňovať spôsobilosti pre plánovanie, riadenie a diagnostikovanie pridelenej odbornej činnosti.

Odbornej praxe sa v akademickom roku 2014/2015 zúčastnilo 30 študentov internej formy štúdia a 14 študentov externej formy štúdia jednoodborového magisterského študijného programu Stredoeurópske areálové štúdiá. Každý študent/ka mal/a podpísanú dohodu o praxi s konkrétnou inštitúciou, v ktorej praxoval/a. Taktiež každý študent/ka odovzdal/a výkaz o praxi, v ktorom popísal/a úlohy, ktoré mu/jej boli pridelené v rámci odbornej praxe, čo dokázal/a zvládnuť, s čím mal/a problémy, čo sa počas praxe naučil/a – poznatky, skúsenosti, zručnosti. Jednotlivé výstupy z odbornej praxe, ale aj informácie o nej, boli publikované vo webmagazíne FSŠ: http://magazin.fss.ukf.sk/blog/2014/11/04/naruc-zachrany/

Študenti praxovali buď na základe dohody, podpísanej medzi FSŠ a konkrétnou inštitúciou, alebo využili možnosť praxovať v inštitúciách, ktoré sa nachádzajú v mieste či v blízkosti ich bydliska – miestne kultúrne strediská, knižnice či obecné a mestské úrady. Primárne študenti praxovali v nasledovných kultúrnych inštitúciách: Synagóga v Nitre, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Východoslovenská galéria v Košiciach, Nitrianska galéria, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Asociácia Divadelná Nitra, Múzeum Nové Sady, Mestské kultúrne centrum v Hlohovci, Centrum sociálnych služieb – Náruč záchrany v Solčanoch, Kúpele Dudince, a. s. – oblasť praxe PR a reklama, Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Dom Matice slovenskej v Komárne, HIDEPARK Nitra, All Marketing s.r.o. v Hlohovci, Umelecká kaviareň Trafačka v Nitre, Občianske združenie Zelená zebra v Nitre, Tanečné divadlo Ifjú Szivek v Bratislave, Vydavateľstvo a kníhkupectvo Tranoscius a Krajská knižnica Karola Kmeťku. Na základe spätnej väzby si inštitúcie pomoc a prehľad študentov pochvaľovali.

Konkrétna odborná prax tak kladie isté požiadavky na odborné schopnosti študenta, najmä na jeho osobnostné a morálne predpoklady vykonávať svoju prácu na čo najvyššej možnej úrovni. Odborná prax je tým mostíkom, ktorý pripraví budúceho pracovníka rôznych kultúrnych inštitúcií na náročnú, ale obohacujúcu profesionálnu kariéru.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon