Udalosti fakulty

Oslavy 15. výročia Fakulty stredoeurópskych štúdií

Dňa 9. novembra 2018 sa v aule UKF  uskutočnilo slávnostné  zasadnutie akademickej obce pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty stredoeurópskych štúdií.

 

Zúčastnili sa nej popredné osobnosti  nášho  politického a spoločenského života i významní hostia zo zahraničia. Súčasťou zasadnutia bola aj slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia Fakulty stredoeurópskych štúdií. Po prevzatí imatrikulačného listu sa tak stali riadnymi študentmi denného bakalárskeho štúdia na tejto fakulte.

Slávnostného zasadnutia sa zúčastnil aj rektor UKF Libor Vozár, ktorý vo svojom príhovore ocenil výrazný pokrok, ktorý Fakulta stredoeurópskych štúdií urobila od čias svojho vzniku. Na najmladšej fakulte v rámci UKF sa výrazne zvýšila kvalifikačná štruktúra, infraštruktúra i  vedecký potenciál, čo sa odrazilo i na jej výkonových ukazovateľoch. Následne dostala slovo dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Žofia Bárcziová, ktorá tiež v príhovore zhodnotila uplynulé obdobie fungovania fakulty a zdôraznila, že najťažšou a zároveň najinšpiratívnejšou výzvou na FSŠ zostáva hľadanie rovnováhy medzi rôznymi jazykmi, kultúrami a odlišnými vednými oblasťami.  Dekanka Ž. Bárcziová následne odovzdala ďakovné listy osobnostiam a inštitúciám, ktoré sa zaslúžili o zrod a rozvoj Fakulty stredoeurópskych štúdií: dekanom emeritus Bélovi Lászlóovi, Attilovi Komzsíkovi, Zoltánovi Lőrinczimu z Kabinetu štátneho tajomníka pre rozvoj školstva Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska a Lászlóvi Bukovszkému, splnomocnencovi vlády Slovenskej Republiky pre národnostné menšiny. Za dlhoročnú úspešnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti udelila dekanka Ž. Bárcziová ďakovné listy Fakulte prírodných vied, Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, Filozofickej fakulte a Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Za mimoriadnu osobnú angažovanosť pri budovaní a udržiavaní medziinštitucionálnej spolupráce boli udelené ďakovné listy aj Andrásovi Jávorovi, poradcovi rektora Univerzity v Debrecíne, a Ildikó Lőrincz, docentke Univerzity Istvána Széchenyiho v Győri.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, ktorého úrad je strategickým partnerom fakulty, pri príležitosti 15. výročia FSŠ udelil dekanke Žofii Bárcziovej striebornú pamätnú medailu Slovenskej republiky ako znak uznania vysoko odbornej práce. Ďalšie gratulácie k fakultnému výročiu prišli osobne prezentovať Béla Bugár, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, Pál Csáky, poslanec Európskeho parlamentu, Zoltán Lőrinczi, zástupca štátneho tajomníka pre rozvoj školstva pri Ministerstve ľudských zdrojov v Maďarsku, primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Tibor Csenger a prorektor Debrecínskej univerzity Elek Bartha. Listom pozdravil slávnostné zasadnutie člen Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Ladislav Boros. Oslavy 15. výročia FSŠ boli dôstojne zavŕšené vystúpením Speváckeho zboru Fakulty stredoeurópskych štúdií pod vedením Móniky Józsa.

Štefan Timko

 FSS15 01 828x552

 FSS15 02 828x552

 FSS15 03 828x552

 FSS15 04 828x552

 FSS15 05 828x552

 FSS15 06 828x552

 FSS15 08 828x552

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon