Udalosti fakulty

Stretnutie eurokomisára a europoslanca na pôde UKF v Nitre

Dňa 22. novembra 2018 sa pod záštitou Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre konali prednášky Tibora Navracsicsa, maďarského eurokomisára pre vzdelanie, kultúru, mládež a šport a europoslanca Pála Csákyho.

Pozvanie prijali aj prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, splnomocnenec rektora pre vzdelávanie v jazyku národnostných menšín PaedDr. Ladislav Baráth, PhD., a dekan Pedagogickej fakulty UKF v Nitre doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. Hostí privítala dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., a prodekanka FSŠ pre medzinárodné vzťahy a rozvoj Mgr. Orsolya Hegedüs, PhD.

Prednášajúci hovorili o najdôležitejších úspechoch, problémoch ako aj výzvach Európskej únie. Prvým prednášajúcim bol hosť z Maďarska, ktorý hneď na úvod zdôraznil dôležitosť existencie EÚ a krátko spomenul aj jej začiatky. Východiskovým bodom európskej spolupráce bola myšlienka, že cesta, ktorou sme doposiaľ kráčali, nevedie k úspechu, ale ku krachu našej spoločnosti. Práve preto bolo toto spoločenstvo založené na pevných pilieroch. K nim patrí snaha vyhnúť sa vzájomným konfliktom a spoločné smerovanie k demokracii ako dôležitej alternatíve za predchádzajúce systémy. Navracsics kládol dôraz práve na integráciu, hovoriac o tom, že EÚ nesmie byť len jednotným ekonomickým trhom, ale práve integračným stimulom európskych spoločností. Nesmieme zabúdať na spomínané piliere, na ktorých je táto spoločnosť postavená, a odvážne kráčať do budúcnosti. Demokratické základy súčasnej európskej spoločnosti sú, podľa eurokomisára, jednou z najdôležitejších otázok.

Vzájomné obohacovanie kultúrnych tradícií Európy je jednou z najúžasnejších vecí. Predovšetkým by sme nemali zabudnúť na to, že byť Európanom neznamená zaprieť vlastnú národnú identitu, ale podporovať ju tou európskou. Navracsics zdôraznil neoceniteľný prínos programu Erasmus+, vďaka ktorému dochádza k vzájomnému zbližovaniu európskych národov a je prostriedkom vzájomného obohacovania kultúr. Na záver dodal, že Európa je domovom mnohých národov a kultúr, ktoré treba rešpektovať rovnako ako to vlastné.

Druhá prednáška mala názov Výzvy pre Európsku úniu. Na úvod europoslanec Pál Csáky zagratuloval Fakulte stredoeurópskych štúdií k 15. výročiu a dodal, že sám sa cíti ako otec tejto fakulty. Keď v roku 2003 vznikla, bol členom vlády. Poďakoval sa tiež za fakt, že práve táto fakulta zabezpečuje výučbu predmetov i v maďarskom jazyku. Svoju prednášku začal spomienkou na „otcov Európy“ – Adenauera, De Gasperiho a Schumana. Venoval sa myšlienke otvorenosti Európskej únie, ktorá im bola blízka. „Zakladatelia EÚ“ veľmi dobre vedeli, čo je otvorenosť, sami totiž pochádzali z multikultúrnych rodín. Podstatnú ideu európskej integrácie vidíme aj v podobe európskeho mieru. Neznamená to ale, že je EÚ ostrovom pokoja bez problémov a výziev.

Úlohou európskeho parlamentu a ostatných európskych inštitúcií je riešenie problémov, čo svedčí o vyspelosti európskej myšlienky. Podľa neho medzi najväčšie problémy patrí blížiaci sa Brexit a s ním spojená diskusia. Odznela aj téma migrácie, ktorá je v posledných rokoch jednou z najcitlivejších tém Európy, ktorá súvisí aj s demografickým poklesom. Csáky sa dotkol aj otázky spoločnej meny, ale aj situácie na Ukrajine či v Turecku. V závere konštatoval, že nám nemôže byť ľahostajné, smerovanie Európskej únie, lebo sa to týka každého z nás.

V plne obsadenej prednáškovej miestnosti počas diskusie odznelo mnoho otázok. Medzi nimi aj podnet ako prilákať mladých ľudí k voľbám. Počas posledných volieb do Európskeho parlamentu sme na Slovensku mali najnižšiu volebnú účasť spomedzi všetkých krajín EÚ. Nechýbali ani otázky týkajúce sa budúcnosti školstva v Európe. Jeden z účastníkov podujatia poukázal aj na znižujúcu sa hodnotu vysokoškolského vzdelania. Diskusia sa uzavrela úvahou o spoločnej európskej kultúre a jej význame.

Michał Rozenberg

Csaky Navracsics 01

Csaky Navracsics 02

Csaky Navracsics 03

Csaky Navracsics 04

Csaky Navracsics 05

Csaky Navracsics 06

Csaky Navracsics 07

Csaky Navracsics 08

Csaky Navracsics 09

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon