Udalosti fakulty

Deň otvorených dverí 2019 na FSŠ UKF v Nitre

Dňa 21. februára 2019 privítali v rámci univerzitného Dňa otvorených dverí mnohých záujemcov o štúdium pracovníci a študenti štyroch pracovísk Fakulty stredoeurópskych štúdií. Prezentáciu Katedry cestovného ruchu v rámci slovenskej sekcie o 9:00 hod. viedla vedúca katedry PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., a zúčastnilo sa jej cca 30 uchádzačov o štúdium.

Prezentácie sa zúčastnili aj rodičia uchádzačov a výchovné poradkyne. Na základe prieskumu medzi uchádzačmi boli na prezentácii prítomní študenti gymnázií, ale aj stredných odborných škôl zameraných na hotelierstvo a služby.Prezentácia trvala cca 45 min. Následne sa uchádzačom prostredníctvom listu a videa predstavila naša úspešná absolventka Alica Goliatová, ktorá stručne priblížila svoju pozitívnu skúsenosť so štúdiom na Katedre cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre a motiváciu začať podnikať v gastronómii. Podnikateľský nápad nosila v hlave už počas štúdia u nás a aj vďaka vedomostiam, ktoré tu získala, nabrala odvahu a otvorila si vlastný podnik – vegánske bistro VEgGo v Žiline.Prezentáciu sme ukončili krátkym kvízom a uchádzačov, ktorí ako prví odpovedali na 3 kvízové otázky, sme obdarovali fakultným študentským diárom a knižným sprievodcom po Slovensku.Na záver mali prítomní uchádzači priestor na rozhovor s našimi študentmi a študentkami i možnosť získať informácie o štúdiu na FSŠ priamo z prvej ruky.Z rozhovorov vyplynul vysoký záujem o štúdium na Katedre cestovného ruchu. O 11:00 hod. prezentovala v miestnosti D3 aktivity katedry Ing. Ľudmila Mazúchová, PhD. Väčšinou sa prezentácie zúčastnili študenti zo stredných odborných škôl (hotelové akadémie) a prebiehala v podobnom duchu, ako o 9:00 hod. Otázky uchádzačov smerovali najmä na podrobnejšie predstavenie predmetov, ponuku štúdia cudzích jazykov, možností uplatnenia, prijímacieho konanie a pod. Veľmi pozitívne možno hodnotiť prítomnosť študentov katedry (3RCR, 1MRCR), ktorí v diskusii dopĺňali odpovede svojimi názormi a postrehmi. Vďaka získaniu komplexných informácií prejavili uchádzači ešte väčší záujem o štúdium. Prezentácia Katedry cestovného ruchu sa konala aj v maďarskom jazyku. Činnosť tohto pracoviska, ako aj samotný študijný program Regionálny cestovný ruch, predstavila uchádzačom maďarskej národnosti Mgr. Zuzana Sándorová, PhD. Prednášky o 9.00 hod. sa zúčastnilo 36 a o 11.00 hod. približne 20 záujemcov, ktorí sa mohli dozvedieť mnohé informácie o študijnom pláne, vrátane kľúčových predmetov, o profile absolventa, spôsoboch prepojenia štúdia s odbornou praxou, možnostiach uplatnenia absolventov, ako aj o pravidlách prijímacieho konania. Na otázky uchádzačov ohľadne študentského života odpovedala Zsófia Lukácsová, študentka tretieho ročníka bakalárskeho študijného programu Regionálny cestovný ruch.

V rámci prezentácie Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy  privítal žiakov stredných škôl riaditeľ pracoviska doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.  Prezentoval činnosť ústavu, ktorý zabezpečuje viaceré študijné programy, prípravu budúcich učiteľov maďarského jazyka a literatúry, tlmočníkov a prekladateľov zameraných na maďarský jazyk a kultúru, maďarsko-slovenských bilingválnych mediátorov, hungarológov, ugrofínske štúdium, a tiež doktorandské štúdium v rámci teórie vyučovania maďarského jazyka a literatúry.

Zástupkyňa vedúceho ústavu, Mgr. Gabriela Petres, PhD., priblížila žiakom bohatú vzdelávaciu, kultúrnu i výskumnú činnosť pracoviska, vyzdvihla dobré medzinárodné vzťahy so zahraničnými univerzitami, kde sa majú možnosť vzdelávať vysokoškoláci v rámci semestrálneho študijného pobytu.

PaedDr. Károly Presinszky, PhD., pedagóg Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, hovoril o aktívnom zapájaní sa vysokoškolských študentov do aktivít pracoviska, ako sú napr. Študentská vedecká konferencia, Rétorická súťaž Kossutha, Krásna maďarská reč – výslovnostná súťaž, Recitačná súťaž Tompa Mihálya, Legere – literárnovedná súťaž pre stredoškolákov, Ortografická súťaž Imploma Józsefa pre stredoškolákov. Študenti úspešne reprezentujú FSŠ UKF v Nitre aj v zahraničí, kde v spomínaných oblastiach získavajú významné medzinárodné ocenenia.

Csilla Csobády, študentka 2. ročníka aprobácie maďarský jazyk a literatúra – biológia, a zároveň predsedníčka študentského klubu JUGYIK, na základe vlastných skúseností predstavila stredoškolákom pestrý študentský život na našej univerzite a rozprávala aj o vlastných zážitkoch zo semestrálneho študijného pobytu na univerzite v Ukrajine. Csilla Csobády vyzdvihla význam zapojenia sa študentov do vedeckovýskumnej činnosti, veď sama  získala 1. miesto v sekcii maďarskej jazykovedy na celoslovenskom kole Študentskej vedeckej odbornej činnosti (XIII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia) a bude reprezentovať UKF na medzinárodnom kole ŠVOČ, ktoré sa uskutoční na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti. V rámci diskusie mali prítomní uchádzači o štúdium možnosť položiť svoje otázky pracovníkom Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy.

V Ústave pre vzdelávanie pedagógov sa tiež uskutočnili dve prezentácie. Riaditeľ ÚVP RNDr. Štefan Balla, PhD., s prítomnými členmi pracoviska prezentoval študijné programy Predškolská a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským. Prezentácia obsahovala hlavné črty študijných programov, ich študijný plán s dôrazom na rôznorodé predmety rôznych kompetencií. Odzneli konkrétne informácie o výchovných predmetoch, o predmetoch prírodovedných kompetencií, o pedagogicko-psychologickom základe ako aj informácie o organizácii pedagogickej praxe. Boli prezentované aj iné aspekty univerzitného života (knižnica, spevácky zbor, študentské komunity a aktivity, atď.). Na prezentáciách sa celkovo zúčastnilo cca. 45 študentov a niekoľko rodičov. Po prezentácii sa vytvorila živá diskusia a zo strany študentov odzneli otázky týkajúce sa školských aj mimoškolských aktivít. V porovnaní s minulými rokmi bol záujem rozhodne väčší, a teším sa, že je dobrý predpoklad na vytvorenie celkom početnej skupiny študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky.  

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr privítal záujemcov o študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá v miestnosti A6 počas dvoch prezentácií. Vedecko-pedagogickí pracovníci (riaditeľ PhDr. Ján Gallik, PhD., zástupkyňa riaditeľa Mgr. Dominika Hlavinová Tekeliová, PhD., prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., Mgr. art. Štefan Timko, PhD., PaedDr. Milan Jozek, PhD., PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.), súčasné študentky z jednotlivých stupňov štúdia (PhDr. Monika Adamická, Jana Micháliková, Romana Briešková, Bc. Lucia Brezíková a Sonja Drobnjaková) predstavili záujemcom o štúdium študijný program (od bakalárskeho cez magisterský až po doktorandský), hovorili o jednotlivých predmetoch (výuka regionálnych i svetových jazykov, literatúr, kultúr, kinematografie, mediálna a umelecká činnosť, tvorivé písanie a pod.), podujatiach (súťaže, konferencie, besedy, workshopy), odbornej praxi (uplatniteľnosť na trhu práce, spolupracujúce inštitúcie), úspešných absolventoch, exkurziách (krajiny V4), výuke v terénne, kultúrnom živote v Nitre i na univerzite. Súčasťou predstavenia pracoviska a študijného programu bola i beseda s úspešnou režisérkou a scenáristkou Marianou Čengel Solčanskou, ktorá súčasným a veríme, že i budúci študentom veľmi zaujímavou formou predstavila problematiku slovenského filmu. S Marianou Čengel Solčanskou, ktorá je absolventkou UKF v Nitre, Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr úzko spolupracuje najmä vďaka projektu APVV Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte a do budúcna s ňou počítame aj v rámci výučby, pričom záujemcom o štúdium i súčasným študentom prisľúbila možnosť aktívnej účasti na tvorbe filmu.

Záujem o študijné programy fakulty bol aj tento rok skutočne výrazný. Veríme, že sme sa v rámci DOD 2019 stretli s našimi budúcimi študentmi. Už teraz sa tešíme na septembrové stretnutie s nimi počas zápisov do prvého ročníka.

 

Autori článku: PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., Ing. Ľudmila Mazúchová, PhD., Mgr. Zuzana Sándorová, PhD., doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD., RNDr. Štefan Balla, PhD., PhDr. Ján Gallik, PhD.

Foto: Mgr. Tibor Szabó, PhD., PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková

DOD 2019 SK 01

DOD 2019 SK 02

DOD 2019 SK 03

DOD 2019 SK 04

DOD 2019 SK 05

DOD 2019 SK 06

DOD 2019 SK 07

DOD 2019 SK 08

DOD 2019 SK 09

DOD 2019 SK 10

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon