Udalosti fakulty

Študentská vedecká a odborná činnosť na FSŠ 2019

Posledný marcový týždeň už zvyčajne patrí fakultnému kolu Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. V tomto roku sa ho zúčastnilo 20 študentov z rôznych študijných programov a svoje veľmi podnetné odborné príspevky predniesli v nasledovných sekciách:

V sekcii areálových štúdií, v ktorej bola predsedníčkou komisie doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD., z Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave / Katedra romanistiky FF UKF v Nitre a členmi komisie boli pracovníci Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre PhDr. Ján Gallik, PhD., Mgr. Dominika Hlavinová Tekeliová, PhD., a Mgr. art. Štefan Timko, PhD., prezentovali odborné práce dve študentky zo študijného programu stredoeurópske areálové štúdiá Bc. Romana Kajanovičová (získala 2. miesto) a Soňa Jamrišková (získala 1. miesto). Prvá menovaná sa venovala umeleckým prekladom zo slovenčiny do češtiny, ich frekvencii a funkcii, pričom hlavným cieľom bolo nájsť dôvod, prečo je potrebný preklad v rámci tak dvoch blízkych jazykov. V praktickej časti práce predstavila najčastejšie prekladané diela a najprekladanejších autorov zo slovenského do českého jazyka. Jedným z nich je autor, ktorý tvorí pod pseudonymom Dominik Dán. Jeho knihy, žánrovo zväčša detektívky, majú totiž veľký ohlas nielen na Slovensku, ale i v Čechách. Druhá menovaná – Soňa Jamrišková – vo svojej práci charakterizovala život a tvorbu významného autora z nitrianskeho regiónu Imricha Točku. Autor sa vo svojej tvorbe zameriava predovšetkým na nitriansku tematiku, čím sa snaží dostať do širšieho povedomia regionálnu kultúru a literatúru a zvýšiť záujem verejnosti o regionálnu históriu. Obe študentky mali prezentácie pripravené na veľmi dobrej úrovni a verím, že nadobudli cenné skúsenosti, ktoré využijú počas ďalšej etapy štúdia.

Sekcia maďarskej jazykovedy v rámci fakultného kola ŠVOČ prebiehala v miestnosti B105. Predsedníčkou hodnotiacej komisie bola Gizella Frang, odborná asistentka Pedagogickej fakulty Šoproňskej univerzity. Ďalšími členmi komisie boli doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD., a Mgr. Patrik Schulcz, minuloročný víťaz jazykovednej sekcie. Prvé miesto získal študent Bc. József Benes s témou Niektoré aspekty komunikácie medzi ústredím a obchodmi v rámci spoločnosti COOP Jednota Dunajská Streda. Jeho práca bola zameraná na výskum ústnej a písomnej vnútornej komunikácie spotrebného družstva z pohľadu centra a obchodov regiónu. Cieľom práce bolo zistiť, ktoré jazyky a v akej miere sú používané vo vnútornej komunikácii spoločnosti. Z výskumu vyplýva, že v sledovanom období ústna komunikácia medzi ústredím a obchodmi prebiehala väčšinou v maďarskom jazyku a v neformálnom komunikačnom štýle. V písomnej komunikácii však dominuje slovenčina, o čom svedčia analyzované e-mailové správy. Konzultantkou víťaznej práce bola PhDr. Gizella Szabómihály, PhD. Druhé miesto získala študentka Vivien Kováčová s témou Otázky prekladu vlastných mien vo Fiľakove. Táto práca bola zameraná na analýzu proprií, ktoré sa nachádzajú na nápisoch v meste Fiľakovo. Autorka zistila, že na nápisoch v prvom rade najčastejšie pribudne slovenský názov a pod ním alebo pri ňom nasleduje maďarský názov. Konzultantom práce bol doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD. Tretie miesto obsadila študentka Bc. Barbara Fehérová s prácou Výskum miestnych mien v obci Gemerský Jablonec. Jej cieľom bolo pozbierať staré a súčasné názvy miest Gemerského Jablonca pomocou máp a rôznych iných zdrojov, a taktiež zaznamenaním živej reči staršej generácie. Autorka chce zachrániť jazykové dedičstvo pre budúce generácie. Konzultantom práce bol Mgr. László Angyal, PhD. Predsedníčka hodnotiacej komisie vyzdvihla aktuálnosť skúmaných tém a pochválila študentov za odbornú prezentáciu výskumných výsledkov.

Sekcia maďarskej literárnej vedy prebiehala v miestnosti B106. Predsedníčkou komisie bola Dr. Csilla Molnár, PhD., docentka z Pedagogickej fakulty Šoproňskej univerzity. V záverečnom hodnotení vyzdvihla kvalitu prezentácií, pričom i výkon súťažiacich bol veľmi vyrovnaný. Ďalšími členmi komisie boli Mgr. art. Pál Száz, PhD., a Bc. Rudolf Radics, minuloročný víťaz literárnovednej sekcie. Prvé miesto získal študent Bc. Ádám Tárkányi s prácou Hororistické efekty a hororistické motívy v poviedkovej zbierke Csaba Szabó Róberta: Fekete Dacia. Témou práce bola interpretácia poviedkovej zbierky súčasného maďarského autora. V prednáške spracoval kritické ohlasy na zbierku, a to s dôrazom na dilemy hodnotenia žánru hororu v maďarskej literatúre. Porota vyzdvihla diferencovaný prístup k problematike a invenciu interpretácie. Druhé miesto získala študentka Viktória Malá s témou Chémia pátrania v diele Alan Bradleyho – To najsladšie nakoniec. Prednáška pertraktovala žáner detektívok a jeho rôzne verzie. Spomínaný román sa nachádza na rozhraní klasického a detského detektívneho románu. Autorka prišla aj na to, že chémia znamená pre Flaviu, hlavnú postavu diela, útočisko pred samotou, spája ju so svojou nebohou matkou, ktorá zomrela pri horolezeckej nehode. Konzultantom týchto prác bol doc. PaedDr. Krisztián Benyovszky, PhD. Tretie miesto obsadila študentka Erzsébet Lukács s prácou Kultúrne tradície obce Komoča. Konzultantkou práce bola Mgr. Gabriella Petres, PhD. Cieľom prednášky bolo vyzdvihnúť dôležitosť zapojiť mladé generácie do zveľaďovania kultúrnych a literárnych tradícií, najmä aby sa zachovala identita a nezanikli hodnoty, ktoré vytvárali dlhú dobu naši predkovia a prežili ako súčasť života nových generácií. Predstavenie prác bolo v každom prípade odborné, výstižné a prehľadné, všetci reagovali na písomné a slovné výzvy oponentov a v diskusii sa nevyhli ani nepríjemným otázkam. To okrem iného svedčí aj o tom, že sa u nás v rámci každého študijného programu kladie dôraz na rozvoj rétorickej kompetencie študentov.

Ústav pre vzdelávanie pedagógov po dlhých rokoch absencie vedel v tomto akademickom roku zorganizovať okrem sekcie prírodných vied aj sekciu pedagogiky. Sekciu pedagogiky viedla PaedDr. Eleonóra Mendelová, PhD., z PF UKF v Nitre. Členmi hodnotiacej komisie boli PaedDr. Helena Pataiová, PhD., PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD., a PaedDr. Antal Csáky, PhD. V sekcii odzneli tri súťažné práce. Csilla Varróová v práci Význam rodiča v živote dieťaťa sa zaoberala s úlohami rodičov pri výchove dieťaťa. Analyzovala výchovné štýly rodičov, ako aj vzťah otca a matky k deťom. Prácu konzultovala PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD. Autorka sa umiestnila na treťom mieste. Bc. Csilla Vajnerová sa zaoberala s činiteľmi ovplyvňujúcimi úspechy žiakov. V práci podávala teoretickú analýzu o úspešných žiakoch v škole, analyzovala vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi a motivačné faktory v škole. Na základe teoretických poznatkov bol uskutočnený prieskum dotazníkovou metódou medzi žiakmi na ZŠ. Prácu konzultovala PaedDr. Helena Pataiová, PhD. Autorka sa umiestnila na druhom mieste. Nikoleta Simovicsová vo svojej práci riešila problematiku matematického poznávania v materskej škole. Ide o zaujímavý fenomén, nakoľko v mnohých materských školách sa nevenuje pozornosť tejto problematike. Prácu konzultovala PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD. Autorka sa stala víťazkou sekcie pedagogiky. Sekciu prírodných vied viedla Dr. habil. Mária Kováts-Németh. Členmi komisie boli RNDr. Štefan Balla, PhD., PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD., a Mgr. Tibor Szabó, PhD. V sekcii odzneli štyri súťažné práce. Nicole Brenda Mlčúchová sa vo svojej práci zaoberala so skrytými zbraňami v živočíšnej ríši. Ako študentka prvého ročníka pripravila peknú prácu, začo jej patrí veľká vďaka. Prácu konzultoval RNDr. Ladislav Szekeres, PhD. Autorka sa umiestnila na štvrtom mieste. Bc. Kitti Rákosiová sa v práci zaoberala s avifaunou v regióne obce Jesenské. Dôraz kládla na významné druhy, ktoré pozorovala pravidelne. Vypočítala aj vybrané zoocenologické ukazovatele, pomocou ktorých práca nadobudla vedecký charakter. Prácu konzultoval RNDr. Ladislav Szekeres, PhD. Autorka sa umiestnila na treťom mieste. Bc. Kristína Molnárová riešila problematiku liečivých rastlín. V gemerskom regióne zmapovala situáciu v tomto smere a v školských podmienkach aplikovala získané vedomosti. Pomocou prieskumu zisťovala informovanosť žiakov o liečivých rastlinách. Prácu konzultovala doc. RNDr. Tűnde Juríková, PhD. Autorka sa umiestnila na druhom mieste. Víťazkou sekcie prírodných vied sa stala Bc. Melinda Szilágyiová. Vo svojej práci riešila charakteristiku vybraných druhov cicavcov a vtákov žijúcich v oblasti Slovenského krasu. Som veľmi rád, že hodnotiace komisie, okrem jednej, všetky práce odporučili na postup do celoslovenského národnostného kola ŠVOČ. Dovoľte mi touto cestou poďakovať sa všetkým konzultantom, oponentom a, samozrejme, súťažiacim za pekný vedecký zážitok.

V sekcii regionálneho cestovného ruchu vládla vďaka siedmim dobre pripraveným súťažiacim a ich zaujímavým témam naozaj súťaživá atmosféra. Ako prvá vystúpila Bc. Bronislava Kolesárová (študentka 1. ročníka magisterského štúdia), ktorá vo svojej práci pod vedením školiteľky Ing. Ľudmily Mazúchovej, PhD., zmapovala ponuku regionálnych produktov a ich propagáciu v turistických centrách na východnom Slovensku. Po nej nasledoval Bc. Peter Moritz (študent 1. ročníka magisterského štúdia), ktorý skúmal veľmi originálnu tému, a to ponuku filmového cestovného ruchu vo vybraných miestach na Slovensku a v zahraničí (školiteľka Ing. Ľudmila Mazúchová, PhD.). Ako tretia vystúpila Natália Vargová (študentka 3. ročníka bakalárskeho stupňa, školiteľka PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.), ktorá zisťovala profil návštevníkov Nitrianskeho hradu. Ďalšou súťažiacou bola Kristína Štouračová, študentka 3. ročníka bakalárskeho stupňa (školiteľka PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.), ktorá sa vo svojej práci venovala otázkam propagácie Nitrianskeho hradu v cestovnom ruchu. Erika Keleová, študentka 1. ročníka bakalárskeho stupňa (školiteľ RNDr. Attila Tóth, PhD.), sa zaoberala faktormi ovplyvňujúcimi cestovný ruch v Japonsku. Predposlednou súťažiacou bola Kristína Obonyová, študentka 1. ročníka bakalárskeho stupňa (školiteľ RNDr. Attila Tóth, PhD.), ktorá nám oblečená v autentickom kolíňanskom ľudovom kroji predstavila možnosti rozvoja cestovného ruchu v Kolíňanoch. Ako posledná vystúpila Vivien Ráczkóová, študentka 1. ročníka bakalárskeho stupňa, (školiteľ RNDr. Attila Tóth, PhD.), ktorá skúmala vplyv kultúry a remesiel na návštevnosť Želiezoviec. Komisia mala naozaj ťažkú úlohu pri rozhodovaní, nakoľko všetci súťažiaci podali vynikajúci výkon a poskytli množstvo zaujímavých informácií. Napokon však komisia, ktorej predsedom bol Ing. Gabriel Duka a ďalšími členmi Ing. Norbert Beták, PhD., a PhDr. Zuzana Sándorová, PhD., udelila 1. miesto Bc. Bronislave Kolesárovej, ktorá tak postúpila do celoslovenského kola ŠVOČ. Na 2. mieste sa umiestnil Bc. Peter Moritz a 3. miesto obsadila Natália Vargová. Zároveň dve študentky 1. ročníka bakalárskeho stupňa, menovite Kristína Obonyová a Vivien Ráczkóová, postúpili do celoslovenského kola ŠVOČ v maďarskom jazyku. Víťazkám srdečne blahoželáme a tešíme sa na nasledujúci ročník.

Autori článku: PhDr. Ján Gallik, PhD., PaedDr. Károly Presinszky, PhD., RNDr. Štefan Balla, PhD., Mgr. Zuzana Sándorová, PhD.
Foto: Mgr. Zoltán Decsi

SVOC 2019 01

SVOC 2019 02

SVOC 2019 03

SVOC 2019 04

SVOC 2019 05

SVOC 2019 06

SVOC 2019 07

SVOC 2019 08

SVOC 2019 09

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon