Udalosti fakulty

Katedra cestovného ruchu nadviazala spoluprácu s Univerzitou v Pekingu

Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu Čína neustále udržuje, ba posilňuje svoju pozíciu najväčšieho trhu v rámci cestovného ruchu, a to tak v zmysle výdavkov, ako aj odchodového cestovného ruchu. Rapídne rastúca čínska ekonomika totiž spôsobuje, že si cestovanie do vzdialených európskych destinácií môže dovoliť čoraz viac obyvateľov tejto krajiny.

Tento fakt skrýva v sebe značný potenciál pre európsky, a teda aj pre slovenský trh cestovného ruchu, keďže podľa čínskeho Výskumného inštitútu pre odchodový cestovný ruch čínski návštevníci začali presúvať svoju pozornosť od tradične populárnych západoeurópskych destinácií do krajín strednej a východnej Európy (https://www.slovenskyexporter.sk). Zároveň podľa prieskumu Európskej komisie pre cestovný ruch z roku 2017 sú čínski turisti ochotní minúť oveľa viac financií ako návštevníci z iných zámorských krajín. Uvedené skutočnosti viedli k tomu, že rok 2018 bol premiérom Čínskej ľudovej republiky Li Keqiang a predsedom Európskej komisie Jean-Claudom Junckerom vyhlásený za Rok cestovného ruchu Čína – EÚ. Spomínané fakty neunikli ani pozornosti Katedry cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre, ktorá sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti zameriava na aktuálne trendy cestovného ruchu s cieľom poukázať na najnovšie výzvy pre organizácie cestovného ruchu na Slovensku a zároveň prepojiť teoretickú výučbu s týmito poznatkami. V rámci projektu Erasmus+ KA107  navštívila Mgr. Zuzana Sándorová, PhD., zástupkyňa vedúcej Katedry cestovného ruchu, v dňoch 12. – 20. septembra 2019 prestížnu univerzitu Beijing International Studies University v Pekingu. V rámci Erasmus+ KA107 Staff Training Mobility sa zúčastnila na niekoľkých pracovných stretnutiach s vedúcimi zamestnancami dvoch vzdelávacích a výskumných inštitúcií cestovného ruchu, v rámci ktorých predstavila činnosť Katedry cestovného ruchu a Fakulty stredoeurópskych štúdií. Hujmin Gu, dekanka fakulty School of Tourism Sciences, a Tongqian Zou, predseda China Academy of Culture and Tourism, vyjadrili veľký záujem o spoločné výskumné aktivity a výmenné pobyty študentov. Účastníci pracovných stretnutí zároveň diskutovali aj o aktuálnych trendoch a výzvach cestovného ruchu v Číne a na Slovensku. Načrtnutá bola aj spolupráca predovšetkým v oblasti výmenných pobytov, ako aj spoločných výskumných aktivít a publikačných výstupov, a to najmä v oblasti motivácie a očakávaní čínskych turistov, ktorí prichádzajú do strednej Európy, zohľadnenia interkultúrnych aspektov pri tvorbe produktu cestovného ruchu pre čínskych návštevníkov, ako aj v oblasti vzdelávania študentov cestovného ruchu na Slovensku a v Číne.

Text: Mgr. Zuzana Sándorová, PhD.
Foto: prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., a Mgr. Zuzana Sándorová, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon