Udalosti fakulty

Holokaust v českej povojnovej próze

Dňa 14. 10. 2019 sa študenti našej fakulty zúčastnili odbornej prednášky s názvom Tematizácia holokaustu v českej povojnovej literatúre, ktorú viedol doc. Mgr. Erik Gilk, PhD., pôsobiaci na Katedre bohemistiky Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ako už z názvu vyplýva, prednáška bola zameraná na židovskú problematiku a jej následnú reflexiu v dielach českých povojnových autorov.

V úvode prednášky nám boli priblížené kľúčové pojmy ako antisemitizmus, dehumanizácia, holokaust a shoah (šoa). Hoci sa tieto termíny zdajú byť na pohľad každému jasné, zistilo sa, že niekedy môže dochádzať k ich nesprávnej interpretácii či zamieňaniu. A to je dôvod, prečo by nám mali byť hlbšie objasnené. Neskôr prednášajúci zameral svoj prejav na tematiku koncentračných táborov. Obzvlášť nám priblížil koncentračný tábor, ktorého ruiny doteraz nachádzame na území severozápadných Čiech – Terezín. Dozvedeli sme sa, že tento tábor, okrem toho, že fungoval ako zberný tábor a nie likvidačný, bol kedysi navštívený Komisiou medzinárodného červeného kríža, a taktiež aj o podrobnostiach, ktoré s návštevou súviseli. V neposlednom rade bol v prednáške spomenutý aj najznámejší koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, ktorý so sebou prináša obraz nevídaných krutostí.

S touto témou sa nepochybne viaže reakcia niekoľkých literátov, pričom každý z nich ju reflektoval odlišným spôsobom. A tak sa študentom do pozornosti dostali mená ako Zygmunt Bauman, Aleš Haman, Arnošt Lustig, Ivan Klíma, Ladislav Fuks či Jiří Weil. Počas prednášky nám boli bližšie priblížení práve dvaja poslední autori – Ladislav Fuks a Jiří Weil. Spolu s nimi nám tak boli predstavené diela Život s hvězdouSpalovač mrtvol. Z krátkej sumarizácie napokon vyplynulo, že i keď v oboch dielach sú motívy a postavy veľmi podobné, dochádza tu k viacerým odchýlkam. Prednášajúci nám objasnil, že v dielach išlo predovšetkým o vnútorný (bytostný) svet človeka – Žida, prežívajúceho realitu druhej svetovej vojny, a taktiež nám načrtol isté rozdielnosti, ktoré sa pri týchto dielach naskytli. V závere prednášky Erik Gilk pripomenul, že i keď je táto problematika nespočetnekrát opakovaná, s každým jej pripomenutím sa v našich mysliach rozsvieti čoraz väčšie svetlo poznania, ktoré však nikdy nebude dostatočne veľké na to, aby sme pochopili skutočnú bolesť obetí holokaustu.

Bc. Marieta Machalková,
2. roč. Stredoeurópske areálové štúdiá (magisterské štúdium)

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon