Udalosti fakulty

Riešenie projektovej aktivity v Selciach

APVV-17-0071 Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku

V dňoch 9. – 11. októbra 2019 sa v priestoroch  horského hotela „Fuggerov Dvor“ v Selciach stretli riešitelia celouniverzitnej projektovej aktivity APVV-17-0071 Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku.

Fakulta stredoeurópskych štúdií je zahrnutá do projektu v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti v materinskom jazyku, a to v slovenskom i maďarskom.  Členom odborného tímu slovenskej sekcie je doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr. Odborný tím maďarskej sekcie tvorí Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD., Dr. habil. Dr. István Kozmács, PhD., PhDr. Gizella Szabómihály, PhD., a interná doktorandka Mgr. Viktória Gergelyová z Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy. 

Prvý deň výjazdu začal otvorením pracovného stretnutia hlavnou riešiteľkou projektu doc. PaedDr. Evou Stranovskou, PhD. Následne prebiehala prezentácia materiálov k  plánovanému intervenčnému programu v rámci jazykových pracovných skupín projektu. Druhý deň bol zameraný hlavne na prezentácie doterajších výsledkov. Doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., oboznámila prítomných s harmonogramom riešenia projektu. Následne sa uskutočnila prezentácia výsledkov pilotáže nástrojov merania čitateľskej gramotnosti a prezentácia predvýskumu. Výsledky slovenskej sekcie a cudzích jazykov boli odprezentované PaedDr. Máriou Lalinskou, PhD., a následne Mgr. Viktória Gergelyová priblížila výsledky maďarskej pracovnej skupiny. Potom Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD., predstavila predvýskum sociologickej línie a doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., spolu s Mgr. Anikó Ficzere odprezentovali prediktory čitateľskej gramotnosti. V poobedňajších hodinách sa uskutočnila prezentácia aktivity Čítam teda som a výskumu v oblasti motivácie k čítaniu v anglickom jazyku od Mgr. Simony Klimkovej, PhD. Následne prebiehalo predstavenie štruktúry Intervenčného programu, konkrétnych ukážok z intervenčného programu a možné spôsoby didaktizácie textov od doc. PaedDr. Evy Stranovskej, PhD., a Mgr. Silvii Hvozdíkovej, PhD. Hlavnou témou posledného dňa výjazdu bola tvorba intervenčného programu v jednotlivých skupinách a plánovanie ďalších aktivít riešiteľského tímu na rok 2019/2020. 

Pracovný výjazd v rámci projektu APVV bol veľmi hodnotný z profesijného aj zo spoločenského pohľadu. Pracovné skupiny si mohli vymeniť nápady, navzájom prediskutovať dosiahnuté výsledky a inšpirovať sa do ďalšej fázy výskumu. 

Autorka článku a fotografií: Mgr. Viktória Gergelyová
interná doktorandka z Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon