Udalosti fakulty

Deň otvorených dverí na Fakulte stredoeurópskych štúdií

Dňa 13. februára 2020 sa na Fakulte stredoeurópskych štúdií uskutočnil Deň otvorených dverí. Množstvo študentov zo stredných škôl sa zaujímalo o študijné programy fakulty. Okrem fakultnej prezentácie v slovenskom a maďarskom jazyku zorganizovali štyri pracoviská fakulty (Katedra cestovného ruchu, Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, Ústav pre vzdelávanie pedagógov a Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr) v dopoludňajších hodinách zaujímavé prezentácie o svojich študijných programoch. Študenti stredných škôl si mohli pozrieť aj všetky fakultné učebne.

Prezentácia Katedry cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre v rámci univerzitného Dňa otvorených dverí sa konala paralelne v dvoch miestnostiach – v miestnosti A112 prezentácia v slovenskom jazyku, ktorú viedla vedúca katedry PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., a v miestnosti D2 prezentácia v maďarskom jazyku, ktorú viedol Ing. Norbert Beták, PhD., odborný asistent katedry. Prezentácie sa konali o 9:30 a 11:30 hod. Na obidvoch prezentáciách sa aktívne zúčastnili aj naši súčasní študenti a študentky, menovite Nikoleta Mráziková, Nikoleta Csandová a Szilárd Csanak, ktorí obohatili prezentácie o svoje vlastné skúsenosti so štúdiom cestovného ruchu na FSŠ UKF, aké výhody im štúdium na FSŠ poskytuje a prečo sa rozhodli ísť študovať cestovný ruch práve na Katedru cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre a nie inde. Pracovníci katedry uchádzačom o štúdium predstavili bakalársky a magisterský študijný program, čo je obsahom každého z nich a zdôraznili kontinuálne prepojenie bakalárskeho štúdia s praxou od prvého semestra (počnúc výberovými prednáškami manažérov podnikov a inštitúcií cestovného ruchu cez exkurzie do stredísk a podnikov cestovného ruchu až po realizáciu súvislej odbornej praxe v 3. ročníku). Veľa otázok zo strany uchádzačov sa týkalo podmienok prijatia na štúdium a samotného priebehu štúdia. Mnohí uchádzači o štúdium prišli z rôznych kútov Slovenska, od Komárna po Oravu, z Trenčína či Banskej Bystrice. Viacerí prišli aj v sprievode rodičov, čo nasvedčuje, že majú seriózny záujem o štúdium cestovného ruchu na našej fakulte. Počas celého podujatia DOD o štúdium cestovného ruchu na FSŠ prejavilo záujem približne 120 uchádzačov, čo považujeme za pozitívnu odozvu na našu doterajšiu prácu, za vizitku našich súčasných študentov aj absolventov, ktorí o nás šíria dobré meno a v neposlednom rade aj ako ocenenie nášho úsilia ponúkať kvalitné a inovatívne profesijne orientované vysokoškolské štúdium cestovného ruchu na Slovensku.

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy (ÚMJL) privítal cca. 50 žiakov stredných škôl, ktorí sa zaujímali o možnosti štúdia na danom pracovisku. Návštevníkov privítal riaditeľ Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.  Prezentoval činnosť ústavu, ktorý zabezpečuje viaceré študijné programy, prípravu budúcich učiteľov maďarského jazyka a literatúry, tlmočníkov a prekladateľov zameraných na maďarský jazyk a kultúru, maďarsko-slovenských bilingválnych mediátorov a tiež doktorandské štúdium v rámci teórie vyučovania maďarského jazyka a literatúry. Zástupkyňa vedúceho ústavu, Mgr. Gabriela Petres, PhD., priblížila žiakom bohatú vzdelávaciu, kultúrnu i výskumnú činnosť pracoviska, vyzdvihla dobré medzinárodné vzťahy so zahraničnými univerzitami, kde sa majú možnosť vzdelávať vysokoškoláci v rámci semestrálneho študijného pobytu. PaedDr. Károly Presinszky, PhD., hovoril o tom, ako sa zapájajú vysokoškolskí študenti do aktivít pracoviska. Zúčastňujú sa súťaží organizovaných ÚMJL (Súťaž F. Kazinczyho – Pekná maďarská reč, Súťaž v prednese ľudových rozprávok) a zapájajú sa do organizovania súťaží pre študentov stredných škôl (Celoštátna pravopisná súťaž Józsefa Imploma pre žiakov SŠ s VJM, Celoštátna súťaž v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu, Celoštátna literárna súťaž Legere pre žiakov SŠ s VJM). Študenti úspešne reprezentujú FSŠ UKF v Nitre aj v zahraničí, kde získavajú významné medzinárodné ocenenia. Csilla Csobády, študentka 3. ročníka aprobácie maďarský jazyk a literatúra – biológia na FSŠ a predsedníčka študentského klubu JUGYIK, na základe vlastných skúseností predstavila stredoškolákom pestrý študentský život na našej univerzite a rozprávala aj o vlastných zážitkoch zo semestrálneho študijného pobytu na univerzite v Ukrajine. Csilla Csobády vyzdvihla význam zapojenia sa študentov do vedeckovýskumnej činnosti, sama získala 1. miesto v sekcii maďarská jazykoveda na celoslovenskom kole Študentskej vedeckej odbornej činnosti (XIII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia) a reprezentovala UKF aj na medzinárodnom kole ŠVOČ, ktorá sa uskutočnila na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti. V rámci diskusie mali prítomní uchádzači o štúdium možnosť položiť svoje otázky predstaviteľom Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy.

Ústav pre vzdelávanie pedagógov (ÚVP) tiež uskutočnil dve prezentácie. Riaditeľ ÚVP RNDr. Štefan Balla, PhD., s prítomnými členmi pracoviska prezentoval študijné programy Predškolská a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským. Prezentácia obsahovala hlavné črty študijných programov, ich študijný plán s dôrazom na rôznorodé predmety rôznych kompetencií. Odzneli konkrétne informácie o výchovných predmetoch, predmetoch prírodovedných kompetencií, pedagogicko-psychologickom základe ako aj informácie o organizácii pedagogickej praxe. Boli prezentované aj iné aspekty univerzitného života (knižnica, spevácky zbor, študentské komunity a aktivity, atď.). Prof. Andrea Kárpáti, garantka študijných programov na ÚVP, prezentovala očakávania rodičov a spoločnosti od učiteľa materskej školy v 21. storočí. Vo svojom vystúpení načrtla hlavné úlohy moderného učiteľa materskej školy a porovnávala ich s osvojenými poznatkami na VŠ. Náš študijný program rieši očakávania spoločnosti a je vhodnou investíciou do budúceho života absolventov.  Na prezentáciách sa celkovo zúčastnilo cca. 40 študentov a niekoľko rodičov. Po prezentácii vznikla živá diskusia a zo strany študentov odzneli otázky týkajúce sa tak školských, ako aj mimoškolských aktivít. V porovnaní s minulými rokmi bol záujem približne rovnaký. Teším sa, že je dobrý predpoklad na vytvorenie celkom početnej skupiny študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky.  Podobne to vyzerá aj s vybranými odbormi, ktoré vyučujeme sčasti aj v maďarskom jazyku. 

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr (ÚSJK) privítal na svojich prezentáciách 23 záujemcov o štúdium študijného programu Stredoeurópske areálové štúdiá, ktorý je akreditovaný vo všetkých troch stupňoch štúdia (Bc., Mgr., PhD.). Pracovisko, študijný program a pedagógov predstavil riaditeľ ÚSJK doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. Poukázal na možnosti uplatnenia absolventov i na predmety, ktoré sa v rámci daného študijného programu študujú. Prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., predstavil študentom stredných škôl významných absolventov študijného programu i osobnosti a inštitúcie, s ktorými ÚSJK dlhodobo spolupracuje. Zástupkyňa riaditeľa ÚSJK a zároveň koordinátorka programu Erasmus+ Mgr. Dominika Hlavinová Tekeliová, PhD., prezentovala možnosti zahraničných mobilít a PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková poukázala na význam odbornej praxe, ktorá je súčasťou študijného programu. Záverečné slová patrili Mgr. art. Štefanovi Timkovi, PhD., ktorý poukázal na možnosti kultúrneho vyžitia v meste Nitra, a taktiež na besedy, konferencie a workshopy, ktoré pracovisko organizovalo. Na otázky záujemcov o štúdium odpovedali aj ďalší pedagógovia z ÚSJK, ktorí sa prezentácie zúčastnili, pričom mnohé otázky zodpovedali aj súčasné študentky študijného programu Stredoeurópske areálové štúdiá Mgr. Sylvia Dzurko Hrešková (interná doktorandka), Bc. Nikola Šebová (1. roč. Mgr.), Jana Micháliková, Romana Briešková a Sonja Drobnjaková (3. roč. Bc.). 

Napokon v rámci fakultnej prezentácie FSŠ v slovenskom a maďarskom jazyku boli predstavené všetky študijné programy fakulty, proces prijímacieho konanie, systém štipendií a organizácia štúdia na UKF. Fakultnú prezentáciu v slovenskom jazyku zabezpečila Mgr. Dominika Hlavinová Tekeliová, PhD., a v maďarskom jazyku prezentoval RNDr. Ladislav Szekeres, PhD. (prodekan pre vzdelávanie). Po fakultnej prezentácii bola záujemcom o štúdium predstavená študentská organizácia JUGYIK. O poslaní a aktivitách JUGYIK-u prednášala Csilla Csobády, predsedníčka organizácie. V diskusii odzneli otázky k prijímaciemu konaniu, uplatneniu absolventov a študijným programom fakulty. Fakultnej prezentácie v slovenskom jazyku sa zúčastnilo 35 záujemcov o štúdium a v maďarskom jazyku 50 záujemcov o štúdium.

Pevne veríme, že sa so všetkými stretneme tento rok i na septembrových zápisoch do prvého ročníka.

Text: PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD., RNDr. Štefan Balla, PhD., doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.

Fotografie: Mgr. Zoltán Decsi, Patrik Schulcz

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon