Udalosti fakulty

Dodatočné prijímacie konanie na FSŠ UKF v Nitre

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na vybrané študijné programy s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2020 v nasledovnom rozsahu:

I. stupeň, denné štúdium:
Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
Regionálny cestovný ruch (čiastočne v maďarskom jazyku)
Stredoeurópske areálové štúdiá
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v dvojpredmetovej kombinácii (anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, výchova k občianstvu, hudobné umenie, pedagogika, technika, výtvarné umenie, biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety)

II. stupeň, denné štúdium:
Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii
Manažment regionálneho cestovného ruchu
Stredoeurópske areálové štúdiá
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v dvojpredmetovej kombinácii (anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, výchova k občianstvu, hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie, biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety)

II. stupeň, externé štúdium:
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským

Prihlášky prijímame v elektronickej alebo tlačenej forme.
Ďalšie informácie: https://www.fss.ukf.sk/sk/studium

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon