Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Udalosti fakulty

Medzinárodná súťaž Gerbócova literárna Snina 2016

V piatok 25. novembra sa v spoločenskej sále kaštieľa Snina vo večerných hodinách uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie jubilejného 15. ročníka autorskej literárnej súťaže Gerbócova literárna Snina. V tejto súťaži bola ocenená aj študentka Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre (študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá) Bc. Sylvia Dzurko Hrešková za báseň Cesta do Korán, v ktorej vyjadrila na malom priestore poetickú a zároveň spoločensky angažovanú reflexiu súčasných rozvetvujúcich sa multikultúrnych tendencií.

Toto už tradičné medzinárodné podujatie je pomenované po sninskom rodákovi Jozefovi Gerbócovi, ktorý bol od študentských čias až do svojej smrti literárne činným. PhDr. Jozef Gerbóc (1942 – 2000) pracoval ako redaktor a šéfredaktor v knižných vydavateľstvách Smena a Práca, neskôr ako generálny riaditeľ sekcie umenia na Ministerstve kultúry SR, na sklonku života ako generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave. Vydal tri básnické zbierky, okrem toho sa venoval najmä prekladateľskej tvorbe. Po náhlej smrti sa jeho manželka spolu so synom rozhodli v rámci pamiatky na manžela a otca usporiadať literárnu súťaž v jeho rodnom meste. Tak vznikla literárna súťaž známa nielen na Slovensku.

Podujatie otvoril riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine PhDr. Daniel Andráško, ktorý privítal súťažiacich, divákov i hostí. Svojou účasťou poctili túto akciu milí hostia, a to Jarmila Gerbócová, manželka zosnulého autora Jozefa Gerbóca so synom Martinom. Táto súťaž si získala svojich priaznivcov na celom Slovensku i vo svete. Do súťaže sa úspešne zapojili spomedzi zahraničných Slovákov aj súťažiaci z Našíc v Chorvátsku. Pomocou spojenia cez skype sa poďakovali organizátorom a tútorom súťaže za prácu a úctu, ktorú tým vyjadrujú svojmu rodákovi Jozefovi Gerbócovi. Tvorba Slovákov, žijúcich za hranicami nášho štátu, významne charakterizuje a povyšuje súťaž do stredoeurópskeho i širšieho priestoru, a to nielen miestom svojho bydliska, ale častejšie i literárnou úrovňou.

Vlastnú tvorbu súťažiacich hodnotila odborná porota. Prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. – literárna teoretička, literárna kritička a vysokoškolská pedagogička, ktorá hodnotila kategórie A a B. Skonštatovala, že práce mladších i starších detských autorov sú autentické, úprimné a hravé. Každým rokom je kvalita prác z globálneho hľadiska o poznanie lepšia.

Porotca súťaže Dušan Mikolaj, slovenský redaktor, publicista, esejista a člen Spolku slovenských spisovateľov, hodnotil kategóriu C a D. V kategórii D – poézia, získala 2.miesto Bc. Sylvia Dzurko Hrešková s prácou Cesta do Korán. Jej hodnotenie bolo prezentované slovami: „Pre miesto konania Gerbócovej literárnej Sniny stojí za zmienku, že vlani sa stala víťazkou sekcie areálových štúdií s prácou nazvanou Po stopách kultúrnych pamiatok v regióne Snina. Jej literárne ambície mi prichodí posúdiť na základe jedinej básne Cesta do Korán. Pre porotcu to signalizuje možné riziko precenenia alebo nedocenenia – ale perspektíva je, našťastie, vždy v samotnom autorovi. Už v názve tejto básne je obsiahnuté smerovanie k aktualizácii súčasných nabádaní na dôverčivú podporu multikultúrnych tendencií. V hutných, rytmicky skladaných a rýmovaných veršoch (hoci tu nevyznievajú tak strnulo ako pri väčšine autorov) sústreďuje na komornej ploche dosť široký záber sveta. Vyjadruje sa o ňom metaforicky, pričom obsah básne presahuje ponad zrýchlene bežiacu prítomnosť k historickým časovým paralelám rozdielnych kultúr a morálky. Záver básne je jednoznačnou výzvou povedať zlu a všetkej zlobe rozhodné NIE! Autorka si zvolila vlastnú cestu, ktorá si žiada náročné intelektuálne a osobnostné pokračovanie, nech jej je ocenenie v našej súťaži povzbudením.“

Hlavným zmyslom súťaže je najmä to, aby sa zachoval vzťah k literárnemu umeleckému slovu a nevyhasla láska k literatúre.

Bc. Sylvia Dzurko Hrešková

 

2 4

1 4

3 4

4 5

5 4

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon