Ako správne začať akademický rok 2023/2024?🤔👇

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará ✨Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Ďalšie informácie

Zobrazené položky 
Názov Autor Návštevy
IX. konferencia vysokých škôl Karpatskej kotliny Napísal: Zoltán Decsi 21
Dodatočné prijímacie konanie na šk. rok 2023/2024 Napísal: Zoltán Decsi 1428
UKF v Nitre na „Burze vedomosti“ Napísal: Zoltán Decsi 137
Naša študentka získala štipendium Mártona Árona Napísal: Zoltán Decsi 157
Ob­ja­vo­va­nie no­vých kul­túr a seba­poznanie (Erasmus+ v Španielsku) Napísal: Zoltán Decsi 59
Erasmus+: Nezabud­nuteľné dobro­druž­stvá v Španielsku Napísal: Zoltán Decsi 145
Kúzlo programu Erasmus+ v Španielsku Napísal: Zoltán Decsi 163
Zastúpenie Fakulty stredoeurópskych štúdií v Európskom hlavnom meste kultúry Napísal: Zoltán Decsi 61
Aktívna spolupráca s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave Napísal: Zoltán Decsi 77
Vedomostné súťaže Katedra v pries­toroch UKF v Nitre Napísal: Zoltán Decsi 234
Popularizačné prednášky na stredných školách Napísal: Zoltán Decsi 131
II. Stretnutie maďar­ských ekonómov na Slovensku v Nitre Napísal: Zoltán Decsi 207
Úspech Maďarského speváckeho zboru UKF Napísal: Zoltán Decsi 140
„Stretnutie umení”                                           Napísal: Zoltán Decsi 195
Rozhovor s Rékou Antalovou                      Napísal: Zoltán Decsi 267
V. Medzinár. kon­fe­ren­cia o mar­ke­tingu ces­tov­né­ho ru­chu Napísal: Zoltán Decsi 229
Podujatia ÚSJK v rámci NUD 2023                      Napísal: Zoltán Decsi 328
Zástupcovia ÚMJL na 36. celoštátnej ve­dec­kej študentskej kon­fe­ren­cii v Maďarsku Napísal: Zoltán Decsi 74
Exkurzia do Brna                                           Napísal: Zoltán Decsi 213
Jarné mládežnícke dni na FSŠ UKF v Nitre Napísal: Zoltán Decsi 57
Z Budapešti do Oponíc                      Napísal: Zoltán Decsi 229
Výsledky fakultného kola ŠVOČ 2023            Napísal: Zoltán Decsi 360
Prihláste sa na Erasmus+ mo­bi­litu v AR 2023/2024 Napísal: Zoltán Decsi 122
Ildikó Vančo bola vymenovaná za profesorku Napísal: Zoltán Decsi 253
Prezentácia knihy A szalamandra mo­so­lya v Nitre              Napísal: Zoltán Decsi 237
Konala sa súťaž v prednese rozprávok                    Napísal: Zoltán Decsi 42
„Recitovať možno kdekoľvek a kedykoľvek“ Napísal: Zoltán Decsi 48
Študentská vedecká a odborná činnosť 2023 Napísal: Zoltán Decsi 255
Ženské líderky v digitálnej dobe: Inkubátor nápadov Napísal: Zoltán Decsi 322
Rozhovor spolupracovníka Maďarského kultúrneho centra v Paríži s profesorom Krisztiánom Benyovszkym Napísal: Zoltán Decsi 42
Cestovateľská súťaž pre študentov                      Napísal: Zoltán Decsi 400
FSŠ privítala záujemcov o štúdium Napísal: Zoltán Decsi 192
Návšteva veľvyslanca Maďarska                                Napísal: Zoltán Decsi 274
Návšteva Lászlóa Bukovszkého                                 Napísal: Zoltán Decsi 227
Lyžiari Katedry cestovného ruchu             Napísal: Zoltán Decsi 287
TRAIN-e-HOTEL Projektové stretnutie v Rige Napísal: Zoltán Decsi 203
Záverečné kolo XI. ročníka literárnej súťaže Legere Napísal: Zoltán Decsi 59
Na vŕbe bol zvonec a rozprávke je koniec: skončil sa projekt FinLitTales Napísal: Zoltán Decsi 52
Dni maďarskej kultúry                                Napísal: Zoltán Decsi 304
Konferencia Slobodní študenti #forever v Seredi Napísal: Zoltán Decsi 381
Peda­gó­go­via zís­ka­li o­ce­ne­nie od Ma­ďar­skej aka­dé­mie vied Napísal: Zoltán Decsi 310
Stredo­európ­ske pohľady v da­ta­báze ERIH Plus Napísal: Zoltán Decsi 295
Deň otvorených dverí na Fakulte stre­do­európ­skych štúdií Napísal: Zoltán Decsi 406
Medzinárodná kon­fe­rencia „Vzde­lá­va­nie a spo­loč­nosť” Napísal: Zoltán Decsi 338
Neformálny večer cestoruchárov                       Napísal: Zoltán Decsi 451
Študenti na fes­ti­va­le PRIX EX AEQUO                      Napísal: Zoltán Decsi 331
Vplyv pandémie COVID-19 na životný štýl detí Napísal: Zoltán Decsi 306
Soft-skills a seba­rozvoj v ces­tov­nom ruchu Napísal: Zoltán Decsi 264
Prednáška o Európ­skej únii a Vý­chod­nom partnerstve Napísal: Zoltán Decsi 243
Beseda o novej monografii Špičkového tímu Napísal: Zoltán Decsi 229

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon