Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška
Zobrazené položky 
Názov Autor Návštevy
Študentská vedecká a odborná činnosť 2023 Napísal: Zoltán Decsi 27
Ženské líderky v digitálnej dobe: Inkubátor nápadov Napísal: Zoltán Decsi 98
Cestovateľská súťaž pre študentov                      Napísal: Zoltán Decsi 220
FSŠ privítala záujemcov o štúdium Napísal: Zoltán Decsi 81
Návšteva veľvyslanca Maďarska                                Napísal: Zoltán Decsi 135
Návšteva Lászlóa Bukovszkého                                 Napísal: Zoltán Decsi 103
Lyžiari Katedry cestovného ruchu             Napísal: Zoltán Decsi 152
TRAIN-e-HOTEL Projektové stretnutie v Rige Napísal: Zoltán Decsi 68
Dni maďarskej kultúry                                Napísal: Zoltán Decsi 162
Konferencia Slobodní študenti #forever v Seredi Napísal: Zoltán Decsi 264
Peda­gó­go­via zís­ka­li o­ce­ne­nie od Ma­ďar­skej aka­dé­mie vied Napísal: Zoltán Decsi 211
Stredo­európ­ske pohľady v da­ta­báze ERIH Plus Napísal: Zoltán Decsi 203
Deň otvorených dverí na Fakulte stre­do­európ­skych štúdií Napísal: Zoltán Decsi 294
Medzinárodná kon­fe­rencia „Vzde­lá­va­nie a spo­loč­nosť” Napísal: Zoltán Decsi 229
Neformálny večer cestoruchárov                       Napísal: Zoltán Decsi 326
Študenti na fes­ti­va­le PRIX EX AEQUO                      Napísal: Zoltán Decsi 238
Vplyv pandémie COVID-19 na životný štýl detí Napísal: Zoltán Decsi 204
Soft-skills a seba­rozvoj v ces­tov­nom ruchu Napísal: Zoltán Decsi 163
Prednáška o Európ­skej únii a Vý­chod­nom partnerstve Napísal: Zoltán Decsi 168
Beseda o novej monografii Špičkového tímu Napísal: Zoltán Decsi 153
Eko­ló­gia v ob­do­bí tota­lit­ných re­ži­mov na ja­vis­ku Napísal: Zoltán Decsi 157
Cena za celoživotné dielo Harmónia            Napísal: Zoltán Decsi 216
Intertextualita v imagologických reflexiách Napísal: Zoltán Decsi 237
Prihláste sa na Erasmus+ mobi­litu v AR 2022/2023 Napísal: Zoltán Decsi 118
Po stopách „slovenského Homéra” Napísal: Zoltán Decsi 312
Odborný seminár o antisemitizme                      Napísal: Zoltán Decsi 227
Návšteva kultúrnych po­dujatí                                Napísal: Zoltán Decsi 150
Teória vyučovania slovenského jazyka trochu inak Napísal: Zoltán Decsi 217
Občas Nečas čakajú zmeny                                  Napísal: Zoltán Decsi 192
Workshop o nových inter­aktívnych vyu­čovacích metódach Napísal: Zoltán Decsi 379
Dodatočné prijímacie konanie na AR 2022/2023 Napísal: Zoltán Decsi 1663
Oznam pre absolventov v AR 2021/2022 Napísal: Zoltán Decsi 302
Kazinczyho medaila udelená študentke FSŠ Napísal: Zoltán Decsi 460
Kick-Off Meeting projektu TRAIN-e-HOTEL Napísal: Zoltán Decsi 534
Prednáška Evy Klenovej o biblických rastlinách            Napísal: Zoltán Decsi 304
Rómsky jazyk v škole                                                                                                               Napísal: Zoltán Decsi 450
Svetový deň vody 2022 v Arboréte Mlyňany SAV Napísal: Zoltán Decsi 323
ŠVOČ 2022 na FSŠ UKF v Nitre                      Napísal: Zoltán Decsi 569
Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu v AR 2022/2023 Napísal: Zoltán Decsi 404
Spomienkové sláv­nosti a prezentácia knihy – 15. marec Napísal: Zoltán Decsi 353
Mobilita Erasmus+ v Českých Budějoviciach Napísal: Zoltán Decsi 272
Deň otvorených dverí na FSŠ v Nitre                      Napísal: Zoltán Decsi 347
Oznam pre študentov a zamestnancov! Napísal: Zoltán Decsi 482
Stredoeurópske areálové štúdiá očami študentov Napísal: Zoltán Decsi 824
Ocenenia za aktivity ŠVOUČ                                Napísal: Zoltán Decsi 420
Deň otvorených dverí na FSŠ UKF v Nitre (online) Napísal: Zoltán Decsi 625
V Taliansku o stredoeurópskych literatúrach Napísal: Zoltán Decsi 362
Beseda s Alexejom Mikuláškom o publikácii Napísal: Zoltán Decsi 447
Prezentácia knihy Dar a bremeno dvojitej identity Napísal: Zoltán Decsi 435
Zastúpenie našej fakulty na sympóziu AFinLA50 Napísal: Zoltán Decsi 437

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon