Zobrazené položky 
Názov Autor Návštevy
Stredo­európ­ske pohľady v da­ta­báze ERIH Plus Napísal: Zoltán Decsi 26
Deň otvorených dverí na Fakulte stre­do­európ­skych štúdií Napísal: Zoltán Decsi 93
Medzinárodná kon­fe­rencia „Vzde­lá­va­nie a spo­loč­nosť” Napísal: Zoltán Decsi 71
Neformálny večer cestoruchárov                       Napísal: Zoltán Decsi 165
Študenti na fes­ti­va­le PRIX EX AEQUO                      Napísal: Zoltán Decsi 96
Vplyv pandémie COVID-19 na životný štýl detí Napísal: Zoltán Decsi 78
Soft-skills a seba­rozvoj v ces­tov­nom ruchu Napísal: Zoltán Decsi 64
Prednáška o Európ­skej únii a Vý­chod­nom partnerstve Napísal: Zoltán Decsi 76
Beseda o novej monografii Špičkového tímu Napísal: Zoltán Decsi 62
Eko­ló­gia v ob­do­bí tota­lit­ných re­ži­mov na ja­vis­ku Napísal: Zoltán Decsi 77
Cena za celoživotné dielo Harmónia            Napísal: Zoltán Decsi 110
Intertextualita v imagologických reflexiách Napísal: Zoltán Decsi 94
Prihláste sa na Erasmus+ mobi­litu v AR 2022/2023 Napísal: Zoltán Decsi 44
Po stopách „slovenského Homéra” Napísal: Zoltán Decsi 216
Odborný seminár o antisemitizme                      Napísal: Zoltán Decsi 125
Návšteva kultúrnych po­dujatí                                Napísal: Zoltán Decsi 72
Teória vyučovania slovenského jazyka trochu inak Napísal: Zoltán Decsi 133
Občas Nečas čakajú zmeny                                  Napísal: Zoltán Decsi 101
Workshop o nových inter­aktívnych vyu­čovacích metódach Napísal: Zoltán Decsi 257
Dodatočné prijímacie konanie na AR 2022/2023 Napísal: Zoltán Decsi 1539
Oznam pre absolventov v AR 2021/2022 Napísal: Zoltán Decsi 210
Kazinczyho medaila udelená študentke FSŠ Napísal: Zoltán Decsi 339
Kick-Off Meeting projektu TRAIN-e-HOTEL Napísal: Zoltán Decsi 349
Prednáška Evy Klenovej o biblických rastlinách            Napísal: Zoltán Decsi 209
Rómsky jazyk v škole                                                                                                               Napísal: Zoltán Decsi 341
Svetový deň vody 2022 v Arboréte Mlyňany SAV Napísal: Zoltán Decsi 240
ŠVOČ 2022 na FSŠ UKF v Nitre                      Napísal: Zoltán Decsi 403
Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu v AR 2022/2023 Napísal: Zoltán Decsi 155
Spomienkové sláv­nosti a prezentácia knihy – 15. marec Napísal: Zoltán Decsi 256
Mobilita Erasmus+ v Českých Budějoviciach Napísal: Zoltán Decsi 192
Deň otvorených dverí na FSŠ v Nitre                      Napísal: Zoltán Decsi 254
Oznam pre študentov a zamestnancov! Napísal: Zoltán Decsi 386
Stredoeurópske areálové štúdiá očami študentov Napísal: Zoltán Decsi 723
Ocenenia za aktivity ŠVOUČ                                Napísal: Zoltán Decsi 329
Deň otvorených dverí na FSŠ UKF v Nitre (online) Napísal: Zoltán Decsi 521
V Taliansku o stredoeurópskych literatúrach Napísal: Zoltán Decsi 285
Beseda s Alexejom Mikuláškom o publikácii Napísal: Zoltán Decsi 339
Prezentácia knihy Dar a bremeno dvojitej identity Napísal: Zoltán Decsi 337
Zastúpenie našej fakulty na sympóziu AFinLA50 Napísal: Zoltán Decsi 341
Výučba na FSŠ UKF v Nit­re od 2. 11. 2021 až do od­vo­la­nia Napísal: Zoltán Decsi 928
Erasmus+ projekt TRAIN-e-HOTEL                      Napísal: Zoltán Decsi 383
Prednášky dr. Rostysława Kramara                      Napísal: Zoltán Decsi 347
Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu                      Napísal: Zoltán Decsi 322
Opatrenia na FSŠ od 27. 9. 2021                   Napísal: Zoltán Decsi 1673
Úspech študentky FSŠ na 35. medzi­ná­rod­nom kole ŠVOUČ Napísal: Zoltán Decsi 390
Naše leto s V4                                                       Napísal: Zoltán Decsi 331
Vyjadrenie názoru ohľadne štúdia na FSŠ Napísal: Zoltán Decsi 494
Interak­tív­ne príbehy o finančnej gramotnosti Napísal: Zoltán Decsi 479
Dodatočné prijímacie konanie na AR 2021/2022 Napísal: Zoltán Decsi 590
Cena Fra Angelica pre profesora Tibora Žilku Napísal: Zoltán Decsi 467

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon