A Tudományos Diákköri Konferencia kari fordulója 2017-ben

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Tudományos Diákköri Konferenciájára 2017. március 30-án került sor. Az idei konferenciára 5 szekcióban 20 hallgató nevezett be pályamunkájával. A rendezvényt Dr. Varga Zsuzsanna, egyetemi docens, tudományos dékánhelyettes, valamint Dr. Presinszky Károly, kari TDK-szervező nyitották meg.

 

t3

 

A magyar nyelvtudományi szekciót Dr. Karmacsi Zoltán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatója vezette. A bizottságban Dr. Sándor Anna, egyetemi docens és Hörigh Szilvia, korábbi TDK-győztes negyedéves hallgató foglaltak még helyet. Három pályamunkát mutattak be hallgatóink ebben a szekcióban. Az első helyen Fodor Péter végzett Ragadványnév-vizsgálatok Kisújfalun c. dolgozatával. A szerző megállapította, hogy a vizsgált településen a leggyakoribb névadási indíték a névviselő nevével kapcsolatos. A kétnyelvűség tükrében azt állapította meg, hogy a ragadványnevek nyelvi eredetének túlnyomó része magyar. Elszórtan lehetett találkozni szlovák, angol, német, valamint egyéb eredetű nevekkel. A nem és ragadványnév-használaton belül pedig kiderült, hogy a férfiak körében sokkal gyakoribb a ragadványnév-használat, mint a nők között. Második helyezett lett Forró Dániel A nyárasdi nyelvjárás két hangtani jelensége c. dolgozata. Az előadásban nyelvi adatokkal szemléltetve közelebbről megismerhettük a vizsgált nyelvjárásban előforduló á előtti asszociatív illabiális ȧ-zást és az á utáni asszociatív o-zást. A dolgozat kutatás-módszertani szempontból is érdekes megállapításokat tett, ugyanis igazolta, hogy az eltérő gyűjtési módszerek mennyire eltérő nyelvi adatokkal szolgálnak. A szekció harmadik helyezettje Rási Szilvia Nyelvjárási jelenségek attitűdvizsgálata Méhi községben c. munkája lett. A szerző rámutatott arra, hogy 100 adatközlőjének több mint egyharmadát érte már megbélyegzés a nyelvjárásias beszédmódja miatt. A kapott adatokból kimutatta azt is, hogy az adatközlők majdnem fele a saját nyelvtudását gyengébbnek ítéli a magyarországi magyar beszélőkéhez képest, s több mint kétharmada pedig szebbnek tartja a magyarországi beszédmódot a sajátjánál. A magyar nyelvtudományi szekció minden előadását termékeny szakmai vita követte.

A magyar irodalomtudományi szekcióba öt dolgozat érkezett, de csupán négy került bemutatásra (Csaplár Szilvia pedagógiai kötelességei miatt sajnos nem tudott részt venni a versenyen). A Keserű József docens által elnökölt szekció győztes dolgozatának szerzője, Lombos Kornélia Móricz Zsigmond Árvácskáját vizsgálta a horror műfaja és a horrorisztikus hatáskeltés szempontjából. A számos új észrevételt tartalmazó, invenciózus és kreatív elemzés a mű eddigi olvasataitól eltérően a populáris irodalom kontextusa felől közelítette meg a kisregényt. A vitában nemcsak Móricz klasszikusának újraolvasási módjairól esett szó, hanem olyan általánosabb, kulcsfontosságú elméleti felvetésekről is, mint a műfajok és a populáris irodalom mibenlétének, illetve az értelmezés meggyőző erejének kérdése. Csölle Stefánia 2. helyet jelentő dolgozatában a lírai mesék műfaját járta körül először elméleti szempontból, majd a szövegelemzés szintjén. Három kortárs írónő (N. Tóth Anikó, Máté Angi, Boldizsár Ildikó) meséjét vetette alá retorikai-stilisztikai szempontú elemzésnek, kitérve az illusztrációk szerepére is. Száraz István pszichológiai kiindulópontú munkájában a harag és a gyűlölet megnyilvánulási formáit, illetve narratív ábrázolásmódjait tárta fel Cseres Tibor (Hideg napok, 1964) és Sánta Ferenc (Húsz óra, 1964) regényeiben; 3. helyen végzett vele. Gergely Viktória dolgozatában is uralkodó volt a pszichológiai megközelítés, igaz ő, az előbbitől eltérően, nem a társadalomlélektan, hanem a személyiség szerkezetére és működési mechanizmusaira összpontosító mélylélektan, illetve a feminizmus szempontjait követve vette górcső alá az Éjszakai állatkert c. irodalmi antológia (2005) címadó novelláját. A vita élénknek volt mondható minden dolgozat esetében, amihez nagyban hozzájárult, hogy a közönség tagjai is (tanárok és diákok egyaránt) aktívan bekapcsolódtak a tudományos eszmecserébe.

A természettudományi szekciót Dr. Nagy Melinda, a Komáromi Selye János Egyetem Biológia Tanszékének vezetője a zsűri elnökeként nyitotta meg. A bizottság további tagjai Dr. Balla István, intézetigazgató és Dr. Szabó Tibor, egyetemi adjunktus voltak. A természettudományi szekcióban négy dolgozat versenyzett. Angyal Erika munkájában a Nemesradnót község kataszterében található emlősfajok jellemzésével foglalkozott. Ezek az emlősök az ökoszisztémák fontos részeit képezik, és a vadászterületeken domináns szerepük van. A gömöri régió fontos ebből a szempontból is, hiszen hazai és külföldi vadászok kedvenc tartózkodási helye Szlovákiában. A munkát Dr. Szekeres László vezette. Angyal Erika negyedik helyen végzett a versenyben. Tóth Nikolett az egészséges életmód vizsgálatával foglalkozott több szemszögből. Munkájában az általános iskolások, középiskolások és az egyetemi hallgatók életmódját vizsgálta és figyelte a változásokat a kor függvényében. Alapgondolat volt a munkájában a természetes anyagok fogyasztása, valamint a sport és az önértékelés szerepe az egészség megőrzésében. A munka kérdőíves eredmények kiértékelésére támaszkodott. A témavezető Dr. Jurík Tünde, egyetemi docens volt. Ez a dolgozat a harmadik helyezést érte el. Batta Borbás Lucia vadászterületek faunisztikájával foglalkozott a gömöri régióban. Ezen a területen a vadászat fontos nemzetgazdasági ágazat, ily módon nem mindegy, milyen állapotban vannak a vadászterületek. A régió számos problémáját jellemezte és statisztikailag értékelte az egyes vadászatilag fontos fajok ökológiai mutatóit. A munkát Dr. Szekeres László vezette. Ez a munka a második helyen végzett a versenyben. Nagy Kitti munkájában a régi generációk népi orvoslásával foglalkozott. Munkájában kiemelte a népi gyógymódok és a jelenkori modern orvostudomány kapcsolatát. Kifejtette, hogy mennyire fontosak a természetes gyógymódok és azt is, hogy ezekkel milyen jó eredmények érhetők el az orvoslásban. Felkészültségben és az eredmények prezentálásában is a legjobb színvonalat hozta, így ő lett a verseny győztese. A témavezető Dr. Jurík Tünde, egyetemi docens volt.

Az areális tanulmányok szekciójában három hallgató mutatta be pályamunkáját. Az első helyen Rita Mackovjáková végzett. Dolgozatában három szepességi szlovák nyelvjárás összehasonlító vizsgálatával foglalkozott. Földrajzi szempontból három közeli település nyelvi sajátosságait vetette egybe. A vizsgálat kimutatta, hogy a vizsgált települések nyelvjárási sajátosságaikban is csupán csekély mértékben különböznek egymástól. A második helyen Patrícia Háleková végzett, aki dolgozatában a zsidókérdés 2. világháború alatti szlovák vetületeivel és annak filmes adaptációjával foglalkozott. A szerző először áttekintette a történeti tényeket, kezdve az első szlovákiai transzporttal, mely 1942. március 25-én Poprádról indult. Az előadás második részében a holokauszt szlovák vonatkozásait az Oscar-díjas Üzlet a korzón c. film segítségével tekintette át. A harmadik helyezett Zuzana Pintérová lett (a dolgozat társszerzője Nikoleta Rapáčová volt). TDK-dolgozatukban a bibliai Jób motívumának megjelenését vizsgálták Vojtech Mihálik és Jozef Tóth műveiben. Az elemzett alkotások által két eltérő világnézet irodalmi reprezentálását mutatták be a szerzők. A szakmai zsűri tagjai Dr. Silvia Pokrivčáková, a Nagyszombati Egyetem professzora, Dr. Ján Gallik, Dr. Štefan Timko és Dr. Dominika Tekeliová voltak.

A TDK regionális idegenforgalmi szekciójában három versenyző mérte össze tudását. Elsőként Káčeriková Lenka, harmadéves hallgató mutatta be munkáját, aki témavezetője, Dr. Sándor Zsuzsanna segítségével az alkalmazottak számára meghirdetett továbbképzések kínálatát mérte fel egy zsolnai elszállásolási létesítményben. Őt követte Mišková Lenka, szintén harmadéves hallgató, aki Dr. Zuzana Palenčíková vezetésével a szlovákiai barlangturizmus helyzetét és fejlesztésének lehetőségeit térképezte fel. Harmadikként Tárnok Viktória, elsőéves hallgató A turizmusban és a munkavállalásban várható változások Donald Trump elnöksége alatt című munkáját mutatta be (témavezetője Dr. Tóth Attila). A bizottság döntése alapján az első helyet azonos pontszámmal Káčeriková Lenka és Mišková Lenka szerezte meg, míg a harmadik helyen Tárnok Viktória helyezkedett el.

A TDK-n résztvevő hallgatók jutalmát Dr. Bárczi Zsófia, egyetemi docens, karunk dékánja adta át. A győzteseknek ezúton is szívből gratulálunk!

Presinszky Károly – Benyovszky Krisztián – Balla István – Tatiana Mišurová – Sándor Zsuzsanna

t1

t2

t7

T4

T5

T6

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand