Zborník o nových prístupoch v jazy­kovom vzdelávaní

Cieľom nedávno publikovaného zborníka Novel Techniques and Approaches in Language Teaching (NoTALaT) je ozrejmiť nové prístupy vo výučbe cudzích jazykov. Vydalo ho Výskumné centrum pre jazykové vzdelávanie (Rannsóknarstofa í máltileinkun)…

Správa z vernisáže výstavy ,,Luis Eliades – maliar príbehov”

Dňa 28. mája 2024 sa v severnom krídle neogotického kaštieľa v Galante uskutočnila vernisáž výs­tavy „Luis Eliades – maliar príbehov”. Realizácia kultúrneho  podujatia bola výsledkom vzá­jom­nej spolupráce a iniciatívy hlav­ného organizátora a majiteľa…

Bola som na Erasme – navštívila som Lotyšsko

V rámci programu Erasmus+ som strávila letný semester akade­mic­kého roka 2023/24 v Rige ako študentka prvého ročníka ma­gis­ter­ského štúdia. Táto prí­le­ži­tosť mi poskytla fantastický východiskový bod na objavovanie pobaltského regiónu, spoznávanie lotyšskej…

Od učebníc k činkám: úspech študentky FSŠ na silovom trojboji

V zimnom semestri 2023/2024 v rámci Nitrianskych univerzitných dní medzi SPU a UKF sa súťažilo v silovom trojboji –  je to disciplína, ktorá zahŕňa drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah, na všetky cviky súťažiaci má tri pokusy…

Medzinárodná pracovná cesta zameraná na analýzu výučby štátneho jazyka v Estónsku

Výskumná skupina pre biling­vizmus vo vzdelávaní pod vede­ním profesorky Ildikó Vančo, PhD. z Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredo­európskych štúdií UKF v Nitre…

Hudobno-zážitková pedagogika na Fakulte stredo­európskych štúdií

7. mája sa v Hudobnom pavilóne uskutočnilo stretnutie s názvom Hudobno-zážitková pedagogika za účasti študentov prvého ročníka predškolskej a elementárnej peda­gogiky, ktoré zorganizovala Fakulta stredoeurópskych štúdií.

Športový deň KCR

Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre dňa 06. mája 2024 uskutočnil nultý ročník podujatia ,,Športový deň Katedry cestovného ruchu“. Cieľom športového dňa bolo motivovať študentov a vyučujúcich k pohybu, podporiť ich zdravý životný štýl a posilniť vzájomné spoločenské väzby v príjemnom a inkluzívnom univerzitnom prostredí.

Návšteva Archeologického ústavu SAV v Nitre

Študenti a pedagógovia Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre (št. program Stredoeurópske areálové štúdia) navš­tí­vili v piatok 3. mája 2024 archív a archeopark Archeo­lo­gic­kého ústavu SAV v Nitre.

Jarné Nitrianske univerzitné dni v Ústave stredo­európskych jazykov a kultúr

V rámci jarného termínu Nitrianskych univerzitných dní zorganizoval Ústav stredo­európskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre viacero zaujímavých podujatí.

160x600 bannerMOTPFay

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem