Nyitrára is került Kazinczy-érem

A Páz­mány Pé­ter Ka­to­li­kus Egye­tem Böl­­csé­szet- és  Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Kara esz­ter­go­mi kép­zé­si hel­yén a Kazinczy-díj Ala­pít­vá­nyi Bi­zott­ság­gal és az Anya­nyelv­ápo­lók Szö­vet­sé­gé­vel kar­ölt­ve ren­dez­te meg a fel­ső­okta­tá­si in­téz­mé­nyek Kazi­nczy Ferenc­ről el­ne­ve­zett Szép magyar be­széd ver­se­nyé­nek idei or­szá­gos dön­tő­jét. 

A verseny rendhagyó módon az online térben valósult meg 2021. május 14-én. A megmérettetésbe 36 magyarországi és határon túli hallgató csatlakozott be. Karunkat Fóthi Virág Mercédesz elsőéves, valamint Jenei Máté másodéves magyar szakos hallgató képviselte. A versenyzőknek egy héttel a döntő előtt egy szabadon választott, magyar szerzőtől származó 20-21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kellett felolvasniuk, majd az erről készült felvételt elküldték a szervezőknek. Ezeket a felvételeket a verseny zsűrije a döntő délelőttjén kiértékelte, majd a második fordulóban a résztvevők kaptak egy kötelező szöveget, amelyet a rövid felkészülési idő letelte után elő kellett adni az online felületen keresztül. A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai a jó szövegértés és szöveghűség, a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése, a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás, a jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, a megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás, a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása, valamint a nonverbális eszközök mértéktartó használata.

Mindkét előadás pontszámait összevetve a délután folyamán 11 Kazinczy-érmet osztottak ki. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara hallgatója, Jenei Máté is kiérdemelte a szép magyar beszédért járó elismerést. Felkészítő tanára N. Tóth Anikó volt.

A rangos versenyen a magyar tanszék hallgatói rendszeresen részt vesznek. Bauko János mentorálásával Horváth Andrea (1998), Horváth Sándor (2002), Ambrus Rita (2005), Vanya Barbara (2006), Horváth Virág (2007), Pólyi Izabella (2012), Szalai Réka (2013), Farkas Jenny (2015) és Csölle Stefánia (2017) lett az érem tulajdonosa. Jenei Máté tehát a 10. Kazinczy-érmesünk!

Fóthi Virág Mercédesz

Kazinczy verseny

Jenei Mate

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853