Gyakori kérdések

slide2

Je možné podať prihlášku na viacero študijných programov, resp. na viaceré univerzity? Ak áno, uhrádzajú sa poplatky za všetky prihlášky?
Áno, je možné sa prihlásiť na štúdium v rámci viacerých študijných programov na tej istej univerzite, resp. uchádzať sa o štúdium na viacerých univerzitách. Spravidla na jednej prihláške je možné označiť len jeden študijný program. Uchádzač sa môže prihlásiť prostredníctvom printovej (odporúčame použiť aktuálnu verziu tlačiva) alebo elektronickej prihlášky. Uchádzač hradí administratívny poplatok, spojený s prihlásením sa na štúdium, vo výške ustanovenej pre zvolený študijný program. Uchádzač hradí poplatok za každú podanú prihlášku osobitne, poplatky pri elektronickej prihláške sú zväčša nižšie.

Na ktorú fakultu patrí študent medzifakultného učiteľského študijného programu?
Študenti učiteľských študijných programov sú študentmi tej fakulty, na ktorú patrí prvý aprobačný predmet. Napríklad študenti študijného programu Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry, ktorí študujú maďarský jazyk a literatúru na Fakulte stredoeurópskych štúdií a anglický jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte, sú študentmi Fakulty stredoeurópskych štúdií.

Aká je možnosť ubytovania sa v študentskom domove?
Študentské domovy Univerzity Konštantína Filozofa sú schopné poskytnúť ubytovanie 1800 študentom. Študenti však môžu využiť možnosť ubytovania sa aj v  ubytovacích zariadeniach univerzitných partnerov (napr. stredoškolské internáty), resp. externého ubytovania sa na privátoch. Pri prideľovaní ubytovania v študentských domovoch sú rozhodujúce kritériá, ako napríklad vzdialenosť trvalého bydliska, študijné výsledky a i. Ubytovanie vychádza približne na 50-60 EUR mesačne.

Čo sa rozumie pod vysokoškolským vzdelávaním orientovaným na prax?
Dôležitou súčasťou študijných programov na našej fakulte je pedagogická, resp. odborná prax. Počas pedagogickej, resp. odbornej praxe študenti nadobúdajú hodnotné skúsenosti, ktoré môžu zúročiť vo svojom ďalšom štúdiu alebo v budúcom zamestnaní. V dôsledku úsilia o úzku prepojenosť teórie a praxe boli predmety jednotlivých študijných programov vytvorené práve v súlade s požiadavkami praxe a trhu práce.

Z akých predmetov pozostávajú prijímacie pohovory?
Prideľovanie bodov na prijímacích skúškach sa realizuje v súlade s kritériami uvedenými v Zásadách prijímacieho konania, ktoré sú rozhodujúce pri zostavovaní poradia uchádzačov v rámci jednotlivých študijných programov. Zásady prijímacieho konania sú dostupné na webovom sídle fakulty.

Akceptujú sa výsledky testovania SCIO NPS?
Áno, môžu čiastočne alebo úplne nahradiť prijímacie skúšky. Presné podmienky sú stanovené v Zásadách prijímacieho konania.

Kto má povinnosť uhrádzať školné?
Študenti dennej formy štúdia, ktorí študujú počas štandardnej dĺžky štúdia, školné neplatia. Povinnosť uhrádzať školné je uložená tým študentom, ktorí prekročia štandardnú dĺžku štúdia. Napríklad štandardná dĺžka štúdia pre bakalárske študijné programy v dennej forme sú tri roky. Ak študent študuje bakalársky stupeň štyri roky, za štvrtý rok uhrádza školné.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853