Jelentkezés a tanulmányokra

A jelentkező elektronikus vagy papíralapú jelentkezési lap kitöltésével jelentkezik a tanulmányaira.

A jelentkező több általa választott tanulmányi programra is jelentkezhet, de minden alkalommal külön jelentkezési lapon. A felvételi eljárás díját a jelentkezőnek minden egyes külön benyújtott jelentkezési lap után meg kell térítenie. A jelentkezési díj a jelentkezés regisztrálása után nem kerül visszatérítésre abban az esetben sem, ha a jelentkező nem vesz részt a felvételi vizsgán, valamint  abban az esetben sem ha visszavonja a jelentkezését.

A Kar előnyben részesíti, ha a hallgatók elektronikus formában jelentkeznek.

A tanulmányokra való elektronikus jelentkezéskor a pályázó

  • kitölti az elektronikus jelentkezési űrlapot,
  • megerősíti az elektronikus jelentkezést,

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltése a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Akadémiai Információs Rendszerén keresztül történik.

A Kar papíralapú jelentkezéseket is elfogad az Oktatási, Kutatási és Sportminisztérium által ajánlott, jelentkezési lap kitöltésével.

Alapképzésre történő jelentkezés:

A jelentkezési lapon a jelentkezőnek fel kell tüntetnie: a tanévet, a szükséges személyi adatokat, a kar nevét, annak a szaknak a nevét, amely iránt érdeklődik, a tanulmányi formát (nappali tagozat), a tanulmányok módját (jelenléti forma), az érettségi vizsga évét, a középiskola kódját, a látogatott középiskola típusát, nevét és címét, a szakot és a középiskola szakirányának kódját, a jelentkezési lap harmadik oldalán az egyetemen folytatott korábbi tanulmányainak összefoglalóját, a dátumot, majd aláírja a jelentkezési lapot.

A jelentkezési lap kötelező mellékletei: önéletrajz, motivációs levél, az érettségi bizonyítvány hitelesített másolata (az érettségi bizonyítvány kiegészítése nélkül) - azon pályázók esetében, akik a jelentkezés tanévét megelőzően végeztek. Azok a jelentkezők, akik a jelentkezés tanévében érettségiznek, a tárgyév június 30-ig elküldik a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Tanulmányi osztályára, vagy a felvételi vizsga napján bemutatják az érettségi bizonyítvány hitelesített másolatát, a díj befizetésének igazolását (a 3. oldalra kell ragasztani a jelentkező aláírása fölé)..

Prihláška na bakalárske štúdium

Mesterképzésre történő jelentkezés:

A jelentkezési lapon a jelentkezőnek fel kell tüntetnie: a tanévet, a szükséges személyes adatokat, a kar nevét, annak a tanulmányi programnak a nevét, amely iránt érdeklődik, a tanulmányi formát (nappali vagy levelező), a tanulmányok módját (jelenléti forma), az elvégzett alapképzési tanulmányok adatait, a jelentkezési lap második oldalán áttekintést kell adnia az egyetemen folytatott további és befejezetlen tanulmányokról, a dátumot és alá kell írnia a jelentkezési lapot.

A jelentkezési lap kötelező mellékletei: kézzel aláírott önéletrajz, motivációs levél azon pályázók esetében, akik a jelentkezés tanévét megelőzően fejezték be alapképzési tanulmányaikat - az alapképzési tanulmányaik utolsó évében lévő pályázók esetében az oklevél és az oklevélmelléklet hitelesített másolata az alapképzési tanulmányok befejezéséről - az illetékes kar Tanulmányi osztálya által hitelesített eredeti átirat a tanulmányaik első és utolsó előtti félévében elvégzett kurzusokról, az egyes kurzusok jegyeivel; az oklevél és az oklevélmelléklet hitelesített másolatát az alapképzési szak elvégzéséről legkésőbb a mesterképzési szak 1. évfolyamára történő beiratkozás napján kell leadni a Kar Tanulmányi osztályán, a díj befizetésének igazolását (a 3. oldalra kell ragasztani a kérelmező aláírása fölé).

Aki a KeTK mesterképzésre jelentkezik és jelenleg is a KeTK hallgatója - nem kell eredményigazolás a KeTK-n.

Prihláška na magisterské štúdium

Doktori tanulmányokra történő jelentkezés:

A jelentkezési lapon a jelentkezőnek fel kell tüntetnie: a tanulmányi évet, a szükséges személyes adatokat, a kar nevét, annak a tanulmányi programnak a nevét, amely iránt érdeklődik, a tanulmányok formáját (nappali vagy levelező tanulmányok), a tanulmányok módját (jelenléti forma), a választott disszertáció témáját és témavezetőjét, a befejezett mesterképzés adatait, a jelentkezési lap második oldalán áttekintést kell adnia az egyetemen folytatott további és befejezetlen tanulmányokról, a dátumot és alá kell írnia a jelentkezési lapot.

A pályázati űrlap kötelező mellékletei: kézzel aláírt önéletrajz, motivációs levél azon pályázók esetében, akik a jelentkezés tanévét megelőzően fejezték be mesterképzésüket - a mesterképzés utolsó évében lévő pályázók esetében a mesterképzés befejezését igazoló dokumentumok hitelesített fénymásolata - az illetékes kar Tanulmányi osztálya által hitelesített eredeti átirat a tanulmányaik első és utolsó előtti félévében elvégzett kurzusok eredményéről, az egyes kurzusok jegyeivel együtt; az oklevél és az oklevélmelléklet hitelesített másolatát a mesterképzés befejezéséről legkésőbb a doktori képzés 1. félévére történő beiratkozás napján a Közép-európai Tanulmányok Kara Tanulmányi osztályán kell leadni, a díj befizetésének igazolása (a 3. oldalra kell ragasztani a pályázó aláírása fölé), a doktori értekezés témájára vonatkozó projekt, az eddig megjelent szakmai és tudományos (művészeti) munkák listája.

A jelentkezési laphoz csatolandó egyéb mellékletek: a jelentkező által megjelölt tanulmányi programhoz kapcsolódó érdekeltségi tevékenységben elért eredmények igazolása, állami nyelvvizsga igazolása.

Prihláška na doktorandské štúdium

A jelentkezéseket a megadott mellékletekkel együtt a határidőig a következő címre kell elküldeni

Študijné oddelenie
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
Dražovská 4
949 01 Nitra

A hiányos jelentkezéseket, valamint a határidő után elküldött jelentkezéseket visszaküldjük a pályázónak.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853