Prihlasovanie sa na štúdium

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej, alebo papierovej prihlášky na štúdium.

Uchádzač si môže podať viac prihlášok na štúdium zvolených študijných programov, ale prostredníctvom vždy samostatnej prihlášky, aj poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne. Poplatok po zaevidovaní prihlášky sa ani v prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške, ani pri stiahnutí prihlášky sa nevracia.

Fakulta preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač

  • vyplní elektronickú prihlášku,
  • potvrdí elektronickú prihlášku.

Vyplnenie elektronickej prihlášky sa zabezpečuje prostredníctvom Akademického informačného systému UKF.

Fakulta prijíma aj papierové prihlášky v podobe vyplneného tlačiva odporúčaného Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu.

Bakalárske štúdium:

V prihláške uchádzač uvedie: akademický rok, požadované osobné údaje, názov fakulty, názov študijného programu, o ktorý má záujem, formu štúdia (denné štúdium), metódu štúdia (prezenčná), rok maturitnej skúšky, kód strednej školy, druh absolvovanej strednej školy, jej názov a adresu, študijný odbor a kód študijného odboru strednej školy, na tretej strane prihlášky uvedie prehľad o predchádzajúcom štúdiu na vysokej škole, dátum a prihlášku podpíše.

Povinné prílohy prihlášky sú: životopis, motivačný list, úradne overená kópia maturitného vysvedčenia (bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu) – pre uchádzačov, ktorí maturovali pred akademickým rokom podávania prihlášky. Uchádzači, ktorí budú maturovať v akademickom roku podávania prihlášky, pošlú na Študijné oddelenie FSŠ UKF v Nitre do 30. júna aktuálneho roka, resp. predložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia pri prezentácii v deň prijímacej skúšky, doklad o zaplatení poplatku (nalepiť na 3. stranu nad podpis uchádzača).

Prihláška na bakalárske štúdium

Magisterské štúdium:

V prihláške uchádzač uvedie: akademický rok, požadované osobné údaje, názov fakulty, názov študijného programu, o ktorý má záujem, formu štúdia (denné alebo externé štúdium), metódu štúdia (prezenčná), údaje o absolvovanom bakalárskom štúdiu, na druhej strane prihlášky uvedie prehľad o ďalšom i neukončenom štúdiu na vysokej škole, dátum a prihlášku podpíše.

Povinné prílohy prihlášky sú: vlastnoručne podpísaný životopis, motivačný list, pre uchádzačov, ktorí ukončili bakalárske štúdium pred akademickým rokom podávania prihlášky - overené kópie diplomu a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu, pre uchádzačov, ktorí sú v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia - originál výpisu výsledkov štúdia potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty o absolvovaných predmetoch za prvý až predposledný semester štúdia s hodnotením jednotlivých predmetov; overenú kópiu diplomu a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu odovzdajú na Študijnom oddelení FSŠ najneskôr v deň zápisu do 1. ročníka magisterského štúdia, doklad o zaplatení poplatku (nalepiť na 3. stranu nad podpis uchádzača).

Od uchádzača - študenta FSŠ - o magisterské štúdium na FSŠ sa nevyžaduje výpis výsledkov štúdia.

Prihláška na magisterské štúdium

Doktorandské štúdium:

V prihláške uchádzač uvedie: akademický rok, požadované osobné údaje, názov fakulty, názov študijného programu, o ktorý má záujem, formu štúdia (denné alebo externé štúdium), metódu štúdia (prezenčná), vybranú tému dizertačnej práce a školiteľa, údaje o absolvovanom magisterskom štúdiu, na druhej strane prihlášky uvedie prehľad o ďalšom i neukončenom štúdiu na vysokej škole, dátum a prihlášku podpíše.

Povinné prílohy prihlášky sú: vlastnoručne podpísaný životopis, motivačný list, pre uchádzačov, ktorí ukončili magisterské štúdium pred akademickým rokom podávania prihlášky - overené fotokópie dokladov o absolvovaní magisterského štúdia, pre uchádzačov, ktorí sú v poslednom ročníku magisterského štúdia - originál výpisu výsledkov štúdia potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty o absolvovaných predmetoch za prvý až predposledný semester štúdia s hodnotením jednotlivých predmetov; overenú kópiu diplomu a dodatku k diplomu o absolvovaní magisterského študijného programu odovzdajú na Študijnom oddelení FSŠ najneskôr v deň zápisu do 1. ročníka doktorandského štúdia, doklad o zaplatení poplatku (nalepiť na 3. stranu nad podpis uchádzača), projekt k téme dizertačnej práce, zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác.

Ďalšie prílohy prihlášky sú: doklady o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási, doklad o štátnej jazykovej skúške.

Prihláška na doktorandské štúdium

Prihlášky s určenými prílohami sa zasielajú v stanovenom termíne na adresu

Študijné oddelenie
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
Dražovská 4
949 01 Nitra

Neúplné prihlášky, ako aj prihlášky zaslané po termíne,  budú vrátené uchádzačovi.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853