Prihlasovanie sa na štúdium

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej, alebo papierovej prihlášky na štúdium.

Uchádzač si môže podať viac prihlášok na štúdium zvolených študijných programov, ale prostredníctvom vždy samostatnej prihlášky, aj poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne. Poplatok po zaevidovaní prihlášky sa ani v prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške, ani pri stiahnutí prihlášky sa nevracia.

Fakulta preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač

  • vyplní elektronickú prihlášku,
  • vytlačí elektronickú prihlášku,
  • potvrdí elektronickú prihlášku,
  • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou.

Vyplnenie elektronickej prihlášky sa zabezpečuje prostredníctvom Akademického informačného systému UKF.

Fakulta prijíma aj papierové prihlášky v podobe vyplneného tlačiva odporúčaného Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu.

Prihlášky s určenými prílohami sa zasielajú v stanovenom termíne na adresu

Študijné oddelenie
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
Dražovská 4
949 74 Nitra.

Neúplné prihlášky, ako aj prihlášky zaslané po termíne,  budú vrátené uchádzačovi.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon