PaedDr. Ján Bauko, PhD.

Študijný odbor: 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 28.4.2017

Názov habilitačnej práce: Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában Spoločenské fungovanie proprií. Maďarské onomastické výskumy na Slovensku

Oponenti

  • doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD., Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • prof. dr. habil. Dezső Juhász, Filozofická fakulta, Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti
  • doc. Katalin Misad, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Členovia habilitačnej komisie

  • prof. Dr. habil. Gábor Nagy, DSc., Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • dr. habil. Tamás Farkas, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti
  • prof. Dr. István Hoffmann, Filozofická fakulta, Univerzita v Debrecíne

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania

  • 23.11.2017, odovzdanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon