Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Ponuka magisterských študijných programov na Fakulte stredoeurópskych štúdií v akademickom roku 2023/2024

Magisterské študijné programy v dennej forme
Dĺžka štúdia 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

 
Poznámky

Študijné programy sú vymenované s uvedením predpokladaného počtu prijatých uchádzačov. Študijné programy Učiteľstvo predmetov a Prekladateľstvo a tlmočníctvo sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium.

*Jedna skupina študentov v prípade študijného programu Manažment regionálneho cestovného ruchu v plánovanom počte 20, bude mať výučbu z časti v jazyku maďarskom (tzn. uchádzač musí ovládať maďarský jazyk na patričnej úrovni). V prihláške uchádzač uvedie názov študijného programu nasledovne: „Manažment regionálneho cestovného ruchu (čiastočne v maďarskom jazyku)“.

Magisterské študijné programy v externej forme
Dĺžka štúdia 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon