Ponuka magisterských študijných programov na Fakulte stredoeurópskych štúdií v akademickom roku 2024/2025

Magisterské študijné programy v dennej forme
Dĺžka štúdia 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

 
Poznámky

Študijné programy sú vymenované s uvedením predpokladaného počtu prijatých uchádzačov. Študijné programy Učiteľstvo predmetov a Prekladateľstvo a tlmočníctvo sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium.

*Štúdium je možné absolvovať v slovenskom jazyku alebo čiastočne v maďarskom jazyku.

Magisterské študijné programy v externej forme
Dĺžka štúdia 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853