Výsledky prijímacieho konania

O prijatí na štúdium na Fakulte stredoeurópskych štúdií rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie.

Uchádzačom o štúdium bude zaslané rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania do 30 dní od overenia splnenia podmienok pre prijatie na štúdium. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske FSŠ UKF v Nitre počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Uchádzač môže podať dekanovi FSŠ žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia, a to do 8 dní odo dňa jeho doručenia.

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853