Ponuka bakalárskych študijných programov na Fakulte stredoeurópskych štúdií v akademickom roku 2024/2025

Bakalárske študijné programy v dennej forme
Dĺžka štúdia 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)

 
Poznámky

Študijné programy sú vymenované s uvedením predpokladaného počtu prijatých uchádzačov. Študijné programy Učiteľstvo predmetov a Prekladateľstvo a tlmočníctvo sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium.

*Jedna skupina študentov v prípade študijného programu Regionálny cestovný ruch v plánovanom počte 25, bude mať výučbu z časti v jazyku maďarskom (tzn. uchádzač musí ovládať maďarský jazyk na patričnej úrovni). V prihláške uchádzač uvedie názov študijného programu nasledovne: „Regionálny cestovný ruch (čiastočne v maďarskom jazyku)“.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853