Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

TRAIN-e-HOTEL Projektové stretnutie v Rige

Katedra cestového ruchu FSŠ ako vedúca inštitúcia medzinárodného projektu Erasmus+ Strategic Partnership KA220-HED-000023291 prijala pozvanie  v zastúpení Ing. Norberta Betáka, PhD. a PhDr. Viktórie Bízikovej, PhD., MBA.

Medzinárodné stretnutie sa konalo v dňoch 24. – 27. januára 2023, na pôde Turiba University v Rige, hlavnom meste pobaltskej krajiny Lotyšsko. Na projektovom stretnutí boli osobne prítomné delegácie z partnerských inštitúcií, t. j. z Panónskej univerzity v Maďarsku, Sliezskej univerzity z Českej republiky,  online formou boli zúčastnení kolegovia z Univerzity del Salento z Talianska.

Hlavným programom stretnutia boli prezentácie dosiahnutých čiastkových výsledkov riešeného projektu v oblasti výskumných a vzdelávacích aktivít, na ktorých sa aktívne zúčastňujú aj študenti študijných odborov zainteresovaných inštitúcií. Počas stretnutia v Rige odzneli hodnotné príspevky mapujúce kultúrne špecifiká krajín partnerských inštitúcii ako jedno z východísk pre tvorbu strategických rozhodnutí v medzinárodnom marketingovom prostredí hotela. Nadväzujúcou témou boli úvodné informácie k tvorbe interaktívnej digitálnej kampane virtuálneho hotela. Ďalším bodom programu bol príspevok k príprave implementácie hotelového informačného systému vrátane aplikácie tzv. PMS (Property Management System) a prezentácia k agende tvorby environmentálnej stratégie hotela v kontexte manažmentu trvalo udržateľnej prevádzky ubytovacieho zariadenia v súlade s platnou legislatívou príslušnej krajiny.

Súčasťou každého bloku boli diskusie, výmena názorov, poznatkov a skúsenosti v rámci riešeného projektu. Projekt TRAIN-e-HOTEL je aktuálne v štádiu riešenia. Možno konštatovať, že priebežne plní svoj účel a prispieva k priblíženiu reálnej praxe hotelového manažmentu študentom, obohacuje ich vedomosti a zručnosti, prehlbuje všeobecné a odborné kompetencie potrebné pre prácu v cestovnom ruchu.

Výrazným zážitkom z našej návštevy v Rige bola aj návšteva s komentovanou prehliadkou Lotyšskej národnej knižnice. Je to verejná inštitúcia, ktorá hrá dôležitú úlohu v rozvoji informačnej spoločnosti v Lotyšsku, podporuje výskum a ďalšie vzdelávanie. Táto výnimočná impozantná stavba nazývaná „Zámok svetla“ na brehu rieky Daugava je zároveň rozhľadňou s výhľadom na historické centrum Rigy patriace medzi svetové kultúrne dedičstvo UNESCO.

TRAIN e HOTEL 2023 01

TRAIN e HOTEL 2023 02 

TRAIN e HOTEL 2023 03 

Text: PhDr. Viktória Bíziková, PhD., MBA

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon