Publikačný úspech pracovníkov Katedry cestovného ruchu

Pracovníci Katedry cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre v zložení Zuzana Sándorová, Terézia Repáňová, Zuzana Palenčíková a Norbert Beták zazname­nali významný medzinárodný úspech v publikačnej oblasti.

Začiatkom roku 2020 autori publikovali spoločný článok v karentovanom časopise Journal of hospitality, leisure, sport and tourism education o uplatňovaní inovatívnej vyučovacej metódy „design thinking“ v rámci predmetu Tvorba produktov cestovného ruchu v magisterskom študijnom programe „Manažment regionálneho cestovného ruchu“.

Článok s názvom „Design thinking – A revolutionary new approach in tourism education?“ dosiahol za rok 2020 spolu 13 citácií, z toho 4 citácie v karentovaných časopisoch, ktoré sú zároveň evidované v databázach WOS a SCOPUS. Na základe toho bol za sledované obdobie rokov 2018 – 2020 zaradený medzi 25 najcitovanejších článkov tohto časopisu. Časopis je evidovaný v databáze SCOPUS, s IF za rok 2019: 1,439 a s citačným indexom na úrovni 2,3 za rok 2020. Časopis Journal of hospitality, leisure, sport and tourism education je jediným karentovaným časopisom, ktorý sa špecializuje na problematiku vzdelávania v cestovnom ruchu, v ktorom dosiaľ nebola publikovaná žiadna prípadová štúdia zo Slovenska o inovatívnych metódach výučby budúcich profesionálov v cestovnom ruchu.

Citovaný článok prezentuje prípadovú štúdiu o testovaní metódy design thinking na vybraných hodinách bakalárskeho študijného programu Regionálny cestovný ruch a magisterského študijného programu Manažment regionálneho cestovného ruchu. Pojednáva o výhodách metódy pri rozvoji tímovej práce, kreativity a interpersonálnej komunikácie pri riešení problémov a hľadaní možných riešení na seminároch. Podľa autorov štúdie je design thinking revolučná a fascinujúca metóda výučby, ktorá simuluje reálne životné situácie a učí študentov byť aktívnejší, kooperatívnejší a kreatívnejší v porovnaní s tradičnými vyučovacími metódami.

Uplatnenie metódy design thinking vo vzdelávaní v cestovnom ruchu je vo svete i na Slovensku zatiaľ ojedinelé, pričom praktické skúsenosti pracovníkov Katedry cestovného ruchu potvrdzujú, že významne pomáha študentom pri osvojovaní si zručností spojených s hľadaním riešení v podmienkach neistoty a neustále sa meniacich potrieb a očakávaní návštevníkov. Na základe úspešného pilotného testovania metódy design thinking v roku 2018 bola táto metóda implementovaná do sylabu predmetu „Tvorba produktov cestovného ruchu“ od akademického roku 2018/2019 a aj v podmienkach online výučby počas prebiehajúcej pandémie je využiteľná, a to vďaka existujúcej online platforme MS Teams, kde je možné pracovať s viacerými tímami študentov súčasne.

Autorom blahoželáme a želáme ešte veľa ďalších publikačných úspechov na medzinárodnej scéne. Link na rebríček najcitovanejších článkov menovaného časopisu publikovaných v rokoch 2018 – 2020:

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-hospitality-leisure-sport-and-tourism-education/most-cited-articles?utm_campaign=STMJ_137874_TOPA_TC&utm_medium=email&utm_acid=122242698&SIS_ID=&dgcid=STMJ
_137874_TOPA_TC&CMX_ID=&utm_in=DM147161&utm_source=AC_

Autorka príspevku: PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.

foto clanok

foto seminar DT 1

foto seminar DT 2

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon