Interak­tív­ne príbehy o finančnej gramotnosti

V rámci projektu „Digital and Interactive Financial Literacy Tales – FinLit Tales” sa uskutoční séria bezplatných digi­tálnych a inter­aktívnych prednášok poskytujúcich vedomosti v oblasti financií, ekonomiky a hospodárenia.

Projekt je podporovaný v rámci programu Interreg Maďarsko-Slovensko, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom je upriamiť pozornosť ľudí na dôležitosť finančnej uvedomelosti pomocou známych a obľúbených slovenských aj maďarských rozprávok a povestí aplikovaním metódy rozprávania príbehov, v ktorých sa kombinujú múdrosti ľudových rozprávok s kultúrnou rôznorodosťou a najdôležitejšími otázkami a finančnými kompetenciami 21. storočia. Chceme osloviť asi 3000 žiakov základných a stredných škôl v období vyučovania a to na oboch stranách hraníc a taktiež minimálne 2000 ľudí na rôznych podujatiach. Do programu plánujeme zapojiť 50 škôl. Prednášky budú mať charakter „interaktívneho putovného divadla”.

Tento projekt cezhraničnej spolupráce, v súlade so slogenom programu „Budujeme partnerstvá!“ sa uskutoční dvomi partnermi – Nadácia OTP Fáy András a Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – , ktorí majú v oblasti vzdelávania vynikajúce výsledky a skúsenosti. Projekt týmto spôsobom prispieva k zvýšeniu úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšíreniu spolupráce medzi občanmi žijúcimi v pohraničnej oblasti. Vzájomná výmena skúseností posilňuje inštitucionálnu kapacitu pohraničných oblastí.

Rozvoj ľudových rozprávok je spoločná projektová aktivita, počas ktorej si obaja partneri odovzdávajú svoje vzdelávacie znalosti a skúsenosti, čím prispievajú k posilneniu vzájomného poznania a porozumenia oboch národov, pričom participanti si navzájom akceptujú finančné a ekonomické rozdiely a národné charakteristiky, a naučia sa spolupracovať vo finančnej a hospodárskej oblasti.

InterregSK

1mk

OTPFay

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon