Ako správne začať akademický rok 2023/2024?🤔👇

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará ✨Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Ďalšie informácie

Erasmus+ projekt TRAIN-e-HOTEL                     

Počnúc novembrom 2021 KCR FSŠ UKF v Nitre začne s realizáciou projektu s názvom Inovácia profesijnej prípravy budúcich odborníkov cestovného ruchu využitím fiktívneho cvičného hotela (TRAIN-e-HOTEL).

Projekt bol schválený v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Kooperačné partnerstvá vysokoškolské vzdelávanie.

Riešiteľský tím projektu pod vedením Ing. Norberta Betáka, PhD. (KCR FSŠ) a PhDr. Zuzany Palenčíkovej, PhD. (KCR FSŠ) – ďalší riešitelia: Ing. Hana Bieliková, PhD. (KCR FSŠ), RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD. (KCR FSŠ) a Mgr. Zuzana Sándorová, PhD (KAJAK PF) – bude koordinátorom riešiteľských tímov partnerských organizácií z ďalších štyroch krajín – Česka (Slezská univerzita v Opave), Maďarska (Panónska univerzita vo Veszpréme), Lotyšska (Sia Biznesa Augstskola Turiba v Rige) a Talianska (Universitá del Salento v Lecce), ktorí budú participovať na riešení projektu. Celkový finančný grant na realizáciu projektu činí 147 336,- EUR. V rámci trojročného projektového obdobia budú realizované rôzne aktivity, ktorých cieľom bude vybudovanie tzv. fiktívneho cvičného hotela (Train-e-hotel), ktoré si nájde uplatnenie najmä v príprave budúcich odborníkov pre sektor cestovného ruchu. Projekt reaguje na dynamicky sa meniace a rozsiahle nároky pracovného trhu voči absolventom študijných programov cestovného ruchu a odzrkadľuje prebiehajúce globalizačné procesy a udržateľný prístup k poskytovaniu služieb cestovného ruchu v podmienkach inteligentného a udržateľného cestovného ruchu (cestovný ruch 4.0). Projekt vytvorí priaznivé podmienky na zavedenie nových SMART digitálnych technológií do edukácie budúcich odborníkov v cestovnom ruchu a bude riešiť aj súčasné trendy udržateľného rozvoja hotelových služieb, zabezpečenie ekologického prevádzkovania hotela a inteligentné riešenia pre interkultúrnu komunikáciu v rámci medzinárodnej siete hotelov.

Train e HOTEL

Autori článku:
Ing. Norbert Beták, PhD. a PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon