Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Študentská vedecká a odborná činnosť 2023

Fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti v akademickom roku 2022/2023 sa uskutoční 30. mar­ca 2023 o 9.15 v miestnosti A9.
Fakultné kolo ŠVOČ na FSŠ UKF v Nitre sa uskutoční v rámci nasledujúcich sekcií:
1. sekcia maďarskej jazykovedy
2. sekcia maďarskej literárnej vedy
3. sekcia prírodných vied
4. sekcia areálových štúdií
5. sekcia regionálneho cestovného ruchu

Dôležité termíny:

Termín odovzdania prihlášok na ŠVOČ na jednotlivých pracoviskách: do 20. februára 2023
Termín odovzdania prác ŠVOČ na jednotlivých pracoviskách: do 20. marca 2023
Termín hodnotenia prác ŠVOČ na jednotlivých pracoviskách: do 24. marca 2023

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon