Dni maďarskej kultúry                               

Dňa 1. decembra 2022 sa uskutočnilo podujatie, ktoré organizovala Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre.
ČÍTAJTE VIAC

Konferencia Slobodní študenti #forever v Seredi

Študenti št. programu Stredoeurópske areálové štúdiá sa zúčastnili trojdňovej konferencie Slobodní študenti #forever v Múzeu holokaustu v Seredi, ktorú organizovalo občianske združenie Post Bellum.

ČÍTAJTE VIAC

Peda­gó­go­via zís­ka­li o­ce­ne­nie od Ma­ďar­skej aka­dé­mie vied

Pred 25 rokmi, v roku 1997, spustila Maďarská akadémia vied štipendijný program Domus Hungarica Scientiarum et Artium pre maďarských výskumníkov v zahraničí s cieľom podporovať ve­deckú činnosť a maďarsky písané vedecké publikácie v okolitých krajinách.

ČÍTAJTE VIAC

Stredo­európ­ske pohľady v da­ta­báze ERIH Plus

Časopis Stredoeurópske pohľady (Central European Views, ISSN 2644-6367, e-ISSN 2644-6472) bol na jeseň tohto roka zaradený do prestížnej databázy ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities).

ČÍTAJTE VIAC

Deň otvorených dverí na Fakulte stre­do­európ­skych štúdií

Dňa 24. novembra 2022 otvorila Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre svoje brány všetkým záujemcom o štúdium.ČÍTAJTE VIAC

Medzinárodná kon­fe­rencia „Vzde­lá­va­nie a spo­loč­nosť”

FSŠ UKF v Nitre (spoluorganizátor) s Katolíckou univerzitou Károlya Eszterházyho v Egeri zorganizovali v termíne 10-12. no­vemb­ra 2022 Interdisciplinárnu medzinárodnú kon­fe­renciu s názvom „Vzdelávanie a spoločnosť”.

ČÍTAJTE VIAC

Neformálny večer cestoruchárov                      

Dňa 26. ok­tób­ra 2022 sa v penzióne ARTin uskutočnilo prvé neformálne stretnutie vyučujúcich a študentov Katedry cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF.
 
 

ČÍTAJTE VIAC

Študenti na fes­ti­va­le PRIX EX AEQUO                     

Študenti št. programu Stredoeurópske areálové štúdiá navštívili 10. novembra 2022 medzinárodný festival rozhla­sových hier pre deti a mládež PRIX EX AEQUO v Bratislave.
 
 

ČÍTAJTE VIAC

Vplyv pandémie COVID-19 na životný štýl detí

Dňa 10.11.2022 sa uskutočnila pred­náš­ka na ÚVP FSŠ UKF v Nitre na tému Vplyv pandémie COVID-19 na životný štýl detí.ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem